Reisijate- ja pagasiveo üldtingimused

Käesolevad reisijate- ja pagasiveo üldtingimused on ainukesed üldtingimused, mis on NyxAir OÜ suhtes siduvad.

Artikkel 1 – Mõisted
Artikkel 2 – Kohaldatavus
Artikkel 3 – Piletid
Artikkel 4 – Piletihinnad, maksud, lõivud ja tasud
Artikkel 5 – Broneeringud
Artikkel 6 – Lennule registreerimine ja pardaleminek
Artikkel 7 – Vedamisest keeldumine ja vedamise piiramine
Artikkel 8 – Pagas
Artikkel 9 – Lennuplaanid ja ebakorrapärasused
Artikkel 10 – Tagasimaksed
Artikkel 11 – Käitumine lennuki pardal
Artikkel 12 – Lisateenuste osutamise kord
Artikkel 13 – Haldusformaalsused
Artikkel 14 – Vastutus kahju eest
Artikkel 15 – Nõuete ja hagide esitamise ajaline piirang
Artikkel 16 – Muud piirangud
Artikkel 17 – Tõlgendamine
Artikkel 18 – Muutmine ja tühistamine


Artikkel 1 – Mõisted

Käesolevates tingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid.

„Elektrooniline kupong” – meie andmebaasis säilitatav elektrooniline lennukupong või mõni muu tõendusdokument.

„Elektrooniline pilet” – meie poolt või nimel väljastatud reisiplaan/kviitung, elektroonilised kupongid ning olemasolu korral lennuki pardale mineku dokument.

„Kahju” – meie osutatavast veoteenusest või selle veoteenusega kaasnevatest muudest teenustest tulenev reisija surm, vigastus või tervisekahjustus, vara kaotus või osaline kaotus, vargus või mõni muu kahju.

„Kupong” – elektrooniline kupong, mis annab sellel nimetatud reisijale õiguse reisida märgitud lennul.

„Konventsioon” – mõni järgmistes juriidilistest dokumentidest:

  • Montreali konventsioon (1999);
  • 1929. aasta 12. oktoobril Varssavis allkirjastatud rahvusvaheliste õhuvedude reeglite ühtlustamise konventsioon (edaspidi „Varssavi konventsioon”);
  • 1955. aasta 28. septembril Haagis muudetud Varssavi konventsioon;
  • 1975. aastal Montrealis lisaprotokolliga nr 1 muudetud Varssavi konventsioon;
  • Haagis ning Montrealis lisaprotokolliga nr 2 (1975) muudetud Varssavi konventsioon;
  • Haagis ning Montrealis lisaprotokolliga nr 4 (1975) muudetud Varssavi konventsioon;
  • Guadalajaras allkirjastatud täiendav konventsioon (1961) („Guadalajara“).

„Lennuettevõtja tunnuskood” – lennuettevõtet identifitseerida võimaldavad kahe- või kolmemärgiline kood.

„Lennukupong” – pileti see osa, millele on märgitud „läbipääs lubatud” ning konkreetsed kohad, millest milleni teid veetakse. Elektroonilise pileti korral tähistab see mõiste elektroonilist kupongi.

„Lennule registreerimise tähtaeg” – lennuettevõtja sätestatud tähtaeg, milleks peate olema lõpetanud lennule registreerimise formaalsused ning saanud endale pardakaardi.

„Lepingutingimused” – teie piletil või reisiplaanil/kviitungil olev või neid saatev teave, mis on sellisena määratletud ning milles on viidatud käesolevatele üldtingimustele ja märkustele.

„Meie“ (sõltumata käändest) – NyxAir.

„Pagas” – teie isiklik vara, mis on teil kaasas seoses teie reisiga. Kui pole sätestatud teisiti, koosneb see teil kaasas olevast registreeritud ja registreerimata pagasist.

„Pagasi identifitseerimissilt” – dokument, mis on väljastatud vaid registreeritud pagasi identifitseerimiseks.

„Pagasikviitung” – pileti need osad, mis on seotud teil kaasas oleva registreeritud pagasi veoga.

„Pilet” – meie poolt või meie nimel väljastatud dokument pealkirjaga „Reisija pilet ja pagasikviitung” või elektrooniline pilet, mille hulka kuuluvad ka lepingutingimused, märkused ja kupongid.

„Päevad” – kalendripäevad (kõik seitse nädalapäeva) tingimusel, et teavitamisel ei arvestata teate saatmise päeva ning et pileti kehtivuse määramisel ei arvestata pileti väljastamise ja lennu alguse päeva.

„Registreerimata pagas” – pagas, mis ei kuulu registreeritud pagasi hulka.

„Registreeritud pagas” – pagas, mille võtame oma hoole alla ning mille kohta väljastame pagasikviitungi.

„Reisiplaan/kviitung” – reisija nime, lennuinfo ja märkustega dokument või dokumendid, mille me väljastame elektroonilise piletiga reisijatele.

„Reisija ” – isik, v.a meeskonna liikmed, keda pileti kohaselt lennukiga veetakse või tuleb vedada. (Vt ka mõiste „teie” definitsiooni.)

„Reisijakupong” või „Reisijakviitung” – meie poolt või nimel väljastatud pileti see osa, mis on vastavalt tähistatud ning mille peate reisi lõpuni alles hoidma.

„SDR” – Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühik.

„Tariif ” – asjaomase ametiasutuse (kui see on nõutav) registreeritud lennuettevõtja avaldatud piletihinnad, tasud ja/või seotud üldtingimused.

„Teie“ (sõltumata käändest) – isik, v.a. meeskonna liikmed, keda pileti kohaselt lennukiga veetakse või tuleb vedada. (Vaadake ka mõiste „reisija“ tähendust.)

„Volitatud agent” – müügiagent, kelle oleme määranud meid esindama meie lennutransporditeenuste müügil.

„Vääramatu jõud” – teie kontrolli alt väljas olevad tavatud ja ettenägematud asjaolud, mille tagajärgi ei ole võimalik asjakohaste meetmete abil vältida.


Artikkel 2 – Kohaldatavus

2.1. Üldine

Meie üldtingimusi kohaldatakse ainult neile lendudele või lennusegmentidele, mille korral meie nimi või meie lennuettevõtja tunnuskood on märgitud piletil olevasse vedaja lahtrisse, v.a artiklis 2.3 sätestatud juhtudel.

2.2. Tellimuslennud

Kui vedu teostatakse tellimusveolepingu alusel, kohaldatakse käesolevaid üldtingimusi ainult sel määral, kui nendele on viidatud või muul viisil osutatud tellimusveolepingus või piletil.

2.3. Üldtingimuste ülimuslikkus eeskirjade suhtes

Kui käesolevates üldtingimustes pole sätestatud teisiti, on üldtingimuste ja meie muude eeskirjade vastuolu korral ülimuslikud üldtingimused.


Artikkel 3 – Piletid

3.1. Üldtingimused

3.1.1. Meie vastutus reisija ja pagasi hilinemise korral on sätestatud kohaldatavas konventsioonis.

3.1.2. Väljastame elektroonilise pileti kohe, kui oleme saanud tasu teie broneeringu eest. Elektrooniline pilet saadetakse teie broneeringus märgitud e-posti aadressile.

3.1.3. Me osutame veoteenust ainult reisijale, kelle nimi on märgitud piletile, ning teilt võidakse nõuda nõuetekohase isikut tõendava dokumendi esitamist.

3.1.4. Pilet ei ole edasi antav.

3.1.5. Mõned piletid võidakse müüa soodushindadega, mis võivad olla osaliselt või täielikult mittehüvitatavad. Te peaksite valima oma vajadustele kõige paremini vastava piletihinna.

3.1.6. Kui teil on artiklis 3.1.5. kirjeldatud pilet, mis on täielikult kasutamata ning teil takistab reisimist vääramatu jõud, eeldusel, et te viivitamatult teavitate meid sellest ning esitate tõendid sellise vääramatu jõu kohta, maksame teile tagasi osa piletihinnast, mis muidu on mittehüvitatav ja mida ei kata teie reisikindlustus, tingimusel, et sellest arvatakse maha mõistlik haldustasu.

3.1.7. Pilet on ja jääb selle väljastanud vedaja omandiks.

3.1.8. Elektroonilise pileti korral on teil õigus lennule ainult juhul, kui suudate oma isikut tõendada ning kehtiv elektrooniline pilet on välja antud teie nimele.

3.1.9. Pilet on hinnaline ning te peaksite võtma asjakohaseid meetmeid, et seda kaitsta ja tagada, et seda ei kaotataks ega varastataks.

3.2. Kehtivusaeg

3.2.1. Väljaarvatud juhul, kui piletil või üldtingimustes on sätestatud teisiti, kehtib pilet:

3.2.1.1 (a) üks aasta alates väljastamise kuupäevast; või

3.2.1.1 (b) väljastamise kuupäevast alates ühe aasta jooksul toimuva esimese reisi korral, üks aasta alates piletijärgse esimese reisi kuupäevast.

3.2.2. Kui teil haiguse tõttu pole pärast reisi alustamist võimalik pileti kehtivusaja jooksul reisi jätkata, võime teie pileti kehtivusaega pikendada kuni ajani, mil te olete võimeline reisi jätkama. Haigust tuleb tõendada arstitõendiga.

3.2.3. Kui reisija reisi ajal sureb, võidakse reisijaga koos reisivate isikute pileteid muuta, loobudes minimaalse peatuse nõudest või pikendades piletite kehtivusaega. Reisi alustanud reisija otsese pereliikme surma korral võidakse reisija ja temaga koos reisivate otseste pereliikmete piletite kehtivust analoogselt muuta. Muutmiseks peab reisija esitama kehtiva surmatunnistuse ja pikendatud kehtivusaeg ei tohi olla pikem kui nelikümmend viis (45) päeva alates surmakuupäevast.

3.3. Kupongide järjekord ja kasutamine

3.3.1. Teie ostetud pilet kehtib ainult piletile märgitud veo lähtekohast lõppsihtkohta. Teie makstud piletihind põhineb meie tariifil ning on mõeldud piletile märgitud veo jaoks. See moodustab olulise osa meie lepingust teiega. Piletit ei aktsepteerita ning see kaotab oma kehtivuse, kui kõiki kuponge ei kasutata piletile märgitud järjekorras. Lisaks kasutatakse pilet täielikult ära.

3.3.2. Peate meiega eelnevalt ühendust võtma, kui soovite muuta oma veo mõnda aspekti, nagu lähtekoht, sihtkoht, väljumis- või tagasituleku aeg.  Arvutatakse teie uue veo piletihind ning teil on võimalik valida, kas nõustuda uue hinnaga või säilitada algne pilet. Kui te peate oma veo mis tahes aspekti muutma vääramatu jõu tõttu, peate meiega ühendust võtma võimalikult ruttu ning me teeme põhjendatud pingutusi selleks, et transportida teid lõppsihtkohta ilma piletihinda ümber arvutamata.

3.3.3. Kui te peaksite oma transportimise viisi ilma meie nõusolekuta muutma, määrame teie tegeliku reisi õige hinna. Te peate maksma kinni teie makstud hinna ja teie muudetud transpordi koguhinna vahe. See vahe võidakse sisse nõuda ka tagasiulatuvalt. Teie kasutamata kupongid on väärtusetud.

3.3.4. Pidage meeles, et kuigi mõned muudatused ei too kaasa piletihinna muutumist, võivad mõned, nagu lähtekoha (näiteks kui te ei lenda esimest segmenti) või reisi suuna muutmine, tuua kaasa  hinna suurenemise. Paljud piletihinnad kehtivad ainult piletile märgitud kuupäevade ja lendude korral ning neid ei saa üldse muuta või saab seda teha lisatasu eest.

3.3.5. Teie piletis sisalduvad lennukupongid aktsepteeritakse veoks kuupäeval ja lennul teenindusklassis, mille jaoks koht on broneeritud

3.3.6. Pidage meeles, et mistahes lennule mitteilmumise korral võime teie tagasi- või jätkulennu broneeringud tühistada.

3.4. Vedaja nimi ja aadress

Meie nime asemel võidakse piletil kasutada meie lennuettevõtja tunnuskoodi või midagi muud. Meie aadress on NyxAir OÜ, Peterburi tee 44/2, 11415 Tallinn, Eesti.


Artikkel 4 – Piletihinnad, maksud, lõivud ja tasud

4.1. Piletihinnad

Juhul kui pole selgesõnaliselt väljendatud teisiti, kehtivad piletihinnad ainult veoks lähtekoha lennujaamast sihtkoha lennujaama. Piletihinnad ei sisalda lennujaamade vahelise ning lennujaamade ja linnaterminalide vahelise maismaatranspordi teenust. Teie pileti hind reisimiseks piletile märgitud kuupäevadel ja marsruudil arvutatakse pileti eest tasumise kuupäeval kehtiva tariifi järgi. Kui peaksite oma reisi marsruuti või kuupäevi muutma, võib see mõjutada makstavat piletihinda. Kui broneerimise ajal pileti eest ei tasuta, on tasumise kuupäev see kuupäev, millal te lepite meiega kokku makseviisis.

4.2. Maksud, lõivud ja tasud

Valitsuse või mõne muu ametiasutuse või lennujaama käitaja kehtestatud kohaldatavad maksud, lõivud ja tasud peate tasuma teie. Pileti ostmise ajal teavitatakse teid hinnas mittesisalduvatest maksudest, lõivudest ja tasudest, millest enamik on tavaliselt piletile eraldi märgitud. Lennutranspordile kehtestatud maksud, lõivud ja tasud muutuvad pidevalt ning võivad muutuda ka pärast pileti väljastamise kuupäeva. Kui piletile märgitud maks, lõiv või tasu on tõusnud, on teil kohustus see tasuda. Samuti olete kohustatud tasuma uued maksud, lõivud või tasud, mis kehtestatakse pärast pileti väljastamist Kui mõni maks, lõiv või tasu, mille te meile pileti väljastamisel tasusite, tühistatakse või muudetakse väiksemaks, nii et see enam teile ei kehti või peate maksma väiksema summa, siis on teil õigus tagasimaksele. Me jätame endale õiguse muuta sellise tagasimakse mõistlikku haldustasu.

4.3. Valuuta

Piletihinnad, maksud, lõivud ja tasud kuuluvad maksmisele pileti väljastamise kohaks oleva riigi valuutas, v.a juhul, kui meie või meie volitatud agent pole makse tegemise ajal või enne makse tegemist osutanud mõnele muule valuutale. Me võime võtta omal äranägemisel vastu makseid mõnes muus valuutas.


Artikkel 5 – Broneeringud

5.1. Broneeringu tingimused

5.1.1. Meie pileteid saate broneerida veebis aadressil www.flynyx.com või meie volitatud agentide kaudu. Aktsepteerime järgmisi makseviise: makse Visa/Mastercard/Eurocard pangakaardiga ja pangaülekanne.

5.1.2. Teie broneering(ud) registreeritakse meie või meie volitatud agendi poolt. Nõudmisel esitame teile teie broneeringu(te) kohta kirjaliku kinnituse.

5.1.3. Teatud piletihindadele kehtivad tingimused, mis piiravad või välistavad teie õiguse broneeringuid muuta või tühistada.

5.2. Piletiostu tähtaeg

Kui te pole pileti eest tasunud enne piletiostu tähtaega, millest meie või meie volitatud agent on teid teavitanud, võime teie broneeringu tühistada.

5.3. Isikuandmed

Te nõustute, et isikuandmed on antud meile broneeringu tegemiseks, pileti ostmiseks, lisateenuste saamiseks, teenuste arendamiseks ja osutamiseks, immigratsiooni- ja sissesõiduprotseduuride hõlbustamiseks ning selliste andmete kättesaadavaks tegemiseks valitsusasutustele seoses teie reisiga. Nendel eesmärkidel volitate meid selliseid andmeid säilitama ja kasutama, edastama neid meie enda büroodele, volitatud agentidele, valitsusasutustele, teistele vedajatele ning ülalpool nimetatud teenuste osutajatele.

5.4. Istekohad

Me ei saa garanteerida ühtegi kindlat kohta. Me jätame endale õiguse igal ajal istekohti jaotada või ümber jaotada isegi pärast lennuki pardale minekut. See võib olla vajalik teeninduse, ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel.

5.5. Jätkulendude broneeringute tühistamine

Pidage meeles, et kui te ei ilmu jätkulennule meid eelnevalt teavitamata, võime teie tagasi- või jätkulennu broneeringud tühistada.


Artikkel 6 – Lennule registreerimine ja pardalemine

6.1. Lennule registreerimise tähtajad on igas lennujaamas erinevad ning me soovitame teil ennast nendega kurssi viia ja nendest kinni pidada. Teie reis on sujuvam, kui võtate endale küllaldaselt aega lennule registreerimiseks. Me jätame endale õiguse tühistada teie broneering, kui te ei pea kinni lennule registreerimise tähtaegadest. Meie lendudele registreerimise tähtajad leiate meie lennuplaanist või saate hankida meilt või meie volitatud agentidelt.

6.2. Peate olema pärdaleminekuväravas kohal hiljemalt meie poolt registreerimisel öeldud ajal.

6.3. Me võime teile broneeritud koha tühistada, kui te ei jõua pardaleminekuväravasse õigeaegselt.

6.4. Me ei vastuta ühegi kao ega kulu eest, kui te ei suuda käesoleva artikli sätteid järgida. Kui te ei ole määratud ajaks lennule registreerunud ega pardaleminekuväravasse jõudnud, peaksite viivitamatult ühendust võtma meie töötajatega.


Artikkel 7 – Vedamisest keeldumine ja vedamise piiramine

7.1. Vedamisest keeldumise õigus

7.1.1. Oma mõistlikul äranägemisel võime teie või teie pagasi vedamisest keelduda, kui oleme teid kirjalikult teavitanud, et mis tahes ajal pärast sellise teatise kuupäeva me teid ei vea. Sellisel juhul on teil õigus tagasimaksele.

7.1.2. Samuti võime keelduda teie või teie pagasi vedamisest, kui ilmneb mõni järgmistest asjaoludest või me arvame põhjendatult, et mõni selline asjaolu võib ilmneda:

7.1.2.1. selline tegevus on vajalik valitsuse kohaldatavate seaduste, määruste või korralduste täitmiseks;

7.1.2.2. teie või teie pagasi vedu võib ohustada või mõjutada teiste reisijate või meeskonna julgeolekut, tervist või materiaalset mugavust;

7.1.2.3. teie vaimne või füüsiline seisund, sealhulgas teie alkoholi- või narkojoove kujutab ohtu teile endale, kaasreisijatele, meeskonnale või varale;

7.1.2.4. te olete mõnel eelmisel lennul sooritanud väärteo ning meil on alust arvata, et selline tegu võib korduda;

7.1.2.5. kui olete keeldunud turvakontrollist;

7.1.2.6. te pole tasunud kohaldatavat piletihinda, makse, lõive ega tasusid;

7.1.2.7. teil ei näi olevat kehtivaid reisidokumente;

7.1.2.8. te esitate pileti, mis on hangitud ebaseaduslikult, on ostetud mõnelt muult isikult kui meie või meie volitatud agendid või mis on kuulutatud kadunuks või varastatuks, või te ei suuda tõendada, et olete isik, kelle nimi on piletile märgitud;

7.1.2.9. te ei ole suutnud järgida artiklis 3.3 esitatud nõudmisi kupongide järjekorra ja kasutamise kohta või esitate pileti, mille on väljastanud või mida on muutnud keegi teine, mitte meie või meie volitatud agent, või pilet on rikutud;

7.1.2.10. te eirate meie ohutus- või turvajuhiseid.

7.2. Eriabi

Saatjata reisivate laste, puudega inimeste, rasedate ning haigete ja eriabi vajavate isikute vedamine oleneb eelnevast kokkuleppest meiega. Reisjate, kes on meid oma puudest ja võimalikest vajalikest erinõuetest pileti ostmise ajal teavitanud ja kelle vedamisega oleme nõustunud, vedamisest ei keelduta hiljem selle puude või erinõuete tõttu.


Artikkel 8 – Pagas

8.1. Lubatud tasuta pagas

Võite meie lendudele võtta kaasa teatavat tasuta pagasit vastavalt meie tingimustele ja piirangutele, mille kohta saab soovi korral teavet meilt või meie volitatud agendilt.

8.2. Ülekaaluline pagas

Kui soovite võtta lennule kaasa lubatud tasuta pagasi kaalu ületava pagasi, peate selle eest täiendavalt tasuma. Vastavate tariifide kohta saab meilt soovi korral teavet.

8.3. Keelatud pagas

8.3.1. Pagasis ei tohi olla järgmisi esemeid:

8.3.1.1. Esemeid, mis võivad ohustada lennukit või lennuki pardal olevaid isikuid või lennuki pardal olevat vara, näiteks esemeid, mis on nimetatud Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) ohtlike kaupade ohutu lennutranspordi tehnilises juhendis ning Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse (IATA) ohtlike kaupade veo eeskirjades ning meie eeskirjades (soovi korral jagame lisateavet);

8.3.1.2. Esemeid, mille vedu on keelatud lähte- või sihtkohariigi kohaldatavate seaduste, määruste või korraldustega;

8.3.1.3. Esemeid, mida peame vedamiseks sobimatuks nende ohtlikkuse, kaalu, suuruse, kuju, omaduste, kergestipurunevuse, kiirestiriknevuse või mõne muu omaduse tõttu, võttes muu hulgas arvesse kasutatava lennuki tüüpi. Teave selliste keelatud esemete kohta on soovi korral saadaval meilt või meie volitatud agendilt.

8.3.2. Pagasina on keelatud vedada tulirelvi ja laskemoona, välja arvatud jahi- ja sportrelvi ning nende laskemoona. Jahi- ja sportrelvi ning nende laskemoona võidakse lubada vedada registreeritud pagasina. Tulirelvad ei tohi olla laetud, nende kaitseriiv peab olema rakendatud ning nad peavad olema sobivalt pakitud. Laskemoona veo kohta kehtivad ICAO ja IATA eeskirjad, mis on nimetatud artiklis 8.3.1.1.

8.3.3. Registreeritud pagasina võime enda vabal valikul lubada antiiksete tulirelvade, mõõkade, nugade ja muude sarnaste esemete vedu. Neid esemeid ei ole lubatud vedada lennuki salongis.

8.3.4. Registreeritud pagasis ei tohi olla raha, juveele, väärismetalle, arvuteid, kaameraid, mobiiltelefone, elektroonikaseadmeid, muusikariistu, prille/päikeseprille, võtmeid, ravimeid, kaubeldavaid dokumente, väärtpabereid või muid väärtasju, aktsiatõendeid, võlakirju ja muid hinnalisi dokumente, äridokumente, passe ja muid isikut tõendavaid dokumente või näidiseid.

8.3.5. Kui teie pagas sisaldab keelust hoolimata punktides 8.3.1, 8.3.2 ja 8.3.4 nimetatud esemeid, on meie vastutus piiratud kooskõlas kehtiva konventsiooniga. Me ei vastuta selle eest, kui defekt esines juba varem, tulenes eseme kvaliteedist või pagasi puudustest.

8.3.6. Kui kehtiv konventsioon või mõni muu seadus ei sätesta teisiti, ei vastuta me teie pagasi kahjustuste eest, mida on põhjustanud pagasis sisalduvad esemed. Kõik reisijad, kelle esemed kahjustavad teise reisija pagasit või NyxAiri vara, peavad hüvitama kõik kahjud ja seotud kulud.

8.4. Vedamisest keeldumise õigus

8.4.1. Kooskõlas artiklitega 8.3.2 ja 8.3.3 võime keelduda artiklis 8.3 kirjeldatud esemete vedamisest pagasina ning keelduda mainitud esemete avastamisel nende edasiveost.

8.4.2. Võime keelduda mistahes esemete pagasina vedamisest nende suuruse, kuju, kaalu, sisu või omaduste tõttu või ohutus- või operatiivkaalutlustel või muude reisijate mugavuse tagamiseks.

8.4.3. Võime keelduda pagasit vedamast, kui see ei ole meie põhjendatud arvamuse kohaselt pakitud korralikult ja turvaliselt sobivatesse pakenditesse. Teavet pakkimise ja sobimatute pakendite kohta saab soovi korral meilt.

8.5. Läbiotsimisõigus

Ohutuse ja turvalisusega seotud põhjustel lubate enda läbiotsimise ja skaneerimise ning oma pagasi läbiotsimise, skaneerimise või läbivalgustamise röntgeniga. Kui te pole kättesaadav, tohib teie pagasit otsida läbi teie juuresolekuta, et selgitada välja, kas te omate või teie pagas sisaldab artiklis 8.3.1 nimetatud esemeid või tulirelvi, laskemoona või relvi, millest te pole meid artiklites 8.3.2 või 8.3.3 määratud korras teavitanud. Kui te ei nõustu läbiotsimisega, võime teie ja teie pagasi vedamisest keelduda. Kui läbiotsimine või skaneerimine tekitab teile kahju või kui läbiotsimine, skaneerimine või röntgeniga läbivalgustamine tekitab teie pagasile kahju, ei vastuta me sellise kahju eest, v.a juhul, kui põhjuseks on meie viga või hooletus.

8.6. Registreeritud pagas

8.6.1. Kui annate meile üle oma pagasi, mida soovite lennule registreerida, võtame selle oma hoole alla ning anname teile iga registreeritud pagasieseme kohta pagasi identifitseerimissildi.

8.6.2. Registreeritud pagasil peab olema silt teie nime või muude isikuandmetega.

8.6.3. Võimalusel veetakse registreeritud pagasit sama lennukiga, millega lendate teie, v.a juhul, kui me otsustame ohutuse, turvalisuse või teenindusega seotud põhjustel seda vedada mõne teise lennuga. Kui teie registreeritud pagasit veetakse mõne järgmise lennuga, anname teile teada, kui pagas on jõudnud sihtpunkti.

8.7. Registreerimata pagas

8.7.1. Pagas, mille võtate endaga lennukisse kaasa, peab lennuki salongis mahtuma teie ees oleva istme alla või suletavale pagasiriiulile. Kui teie pagasit ei saa sellisel viisil ära panna või pagas on ülekaaluline või seda võib mingil põhjusel pidada ohtlikuks, peate pagasi ära andma registreeritud pagasina. Me võime lennukile kaasa võetavale pagasile kehtestada maksimaalsed mõõtmed ja/või maksimaalse kaalu.

8.7.2. Esemeid, mis ei sobi lastiruumis vedamiseks (näiteks õrnad muusikariistad) ning mis ei ole kooskõlas artikli 8.7.1 nõuetega, lubatakse salongis vedada ainult juhul, kui olete meid sellest eelnevalt teavitanud ning me oleme selleks loa andnud. Selle teenuse eest võime teilt nõuda eritasu.

8.8. Registreeritud pagasi tagasivõtmine ja kättesaamine

8.8.1. Artikli 8.6.3 kohaselt peate oma registreeritud pagasi tagasi võtma kohe, kui see on teie sihtkohas kättesaadav. Kui te ei võta oma pagasit mõistliku aja jooksul tagasi, võime teilt sisse nõuda hoiutasu. Kui te ei võta oma registreeritud pagasit tagasi kolme (3) kuu jooksul pärast selle sihtkohas kättesaadavaks tegemist, võime selle kõrvaldada ilma teie ees vastutust kandmata.

8.8.2. Registreeritud pagasit tohib tagasi võtta ainult pagasikviitungi ja pagasi identifitseerimissildi omanik.

8.8.3. Kui registreeritud pagasit tagasivõttev isik ei esita pagasikviitungit ega tuvasta pagasit pagasi identifitseerimissildi abil, anname pagasi sellele isikule kätte ainult tingimusel, et ta suudab meile tõendada oma õigust sellele pagasile.

8.9. Loomad

Kui me nõustume vedama teie loomi, tehakse seda vastavalt järgmistele tingimustele:

8.9.1. Te peate tagama, et loomad (koerad, kassid) on nõuetekohaselt puurides ning et neil on kehtivad tervise- ja vaktsineerimistõendid, sisseveoload ja muud sihtriigis nõutavad dokumendid.

8.9.2. Kui looma lubatakse vedada pagasina, ei arvata teda koos oma puuri ja toiduga teie tasuta lubatud pagasi hulka, vaid teda arvestatakse kui ülekaalulist pagasit, mille eest peate maksma kohaldatava tasu.

8.9.3. Puudega reisijaid saatvaid juhtkoeri veetakse tasuta lisaks tavaliselt tasuta lubatud pagasile meie kehtestatud tingimustel, mille kohta saab meilt soovi korral teavet.

8.9.4. Kui vedamisele ei kehti konventsiooni vastutusreeglid, ei vastuta me looma, keda oleme nõustunud vedama, vigastuse, kadumise, haiguse ega surma eest, v.a meie hooletuse korral.

8.9.5. Me ei vastuta, kui loomal puuduvad välja- või sisseveoload, tervisetõendid või muud dokumendid, mis on vajalikud looma sisenemiseks mistahes riiki, osariiki või piirkonda või nende läbimiseks, ning isik, kellel see loom on kaasas, peab mõistlikus ulatuses hüvitama meile kõik trahvid, kulud, kahjud ja kohustused, mis meil nende dokumentide puudumise tagajärjel tekivad või mida meilt sisse nõutakse.


Artikkel 9 – Lennuplaanid ja ebakorrapärasused

9.1. Lennuplaanid

9.1.1. Lennuplaanides näidatud lennuajad võivad avaldamise kuupäeva ja teie reisi tegeliku kuupäeva vahel muutuda.

9.1.2. Enne teie broneeringu kinnitamist teavitame teid sellel hetkel kehtivast plaanijärgsest väljumisajast ning see märgitakse teie piletile. Me võime pärast teie pileti väljastamist plaanijärgset väljumisaega muuta. Kui annate meile oma kontaktandmed, püüame teid sellistest muudatustest teavitada.

9.2. Lennureisist mahajätmise hüvitamine, tühistamised ja pikaajalised hilinemised

9.2.1. EÜ õigus (määrus nr 261/2004) näeb ette õiguse – ja teil võib olla õigus – abile, tagasimaksele ja hüvitisele juhul, kui teid jäetakse maha lennureisist, millele teil on kehtiv pilet ja kinnitatud broneering või kui lend tühistatakse või hilineb pikalt. Määrus nr 261/2004 kehtib EL-ist väljuvate ja EL-i piires lendavate reisijate suhtes ning kõikide reisijate suhtes, kes reisivad EL-i liikmesriiki EL-i vedajaga, v.a juhul, kui nad on saanud abi lähteriigis. Te saate määrusega nr 261/2004 teile antud õigusi nõuda ainult lendu tegelikult teenindavalt vedajalt. Üksikasjalikku teavet oma õiguste kohta NyxAiri teenindatavate lendude korral saate meie veebilehelt ning meie lendudele registreerimise lettidest ja lennujaamas olevatelt esindajatelt.

9.2.2. Teil on ainult määrusega nr 261/2004 kindlaks määratud õigused. Lennu tühistamisega või lennureisist mahajätmisega seotud muid õigusi teil ei ole.

9.2.3. Meie vastutus reisija ja pagasi hilinemise korral on sätestatud kohaldatavas konventsioonis.

Artikkel 10 – Tagasimaksed

10.1. Üldsätted

10.1.1. Hüvitame pileti või selle mõne kasutamata osa vastavalt kehtivatele hinnareeglitele või tariifile järgmiselt:

10.1.1.1. Tagasimakse eest vastutab krediitkaardi või pangakonto väljavõttes või mõnes teises maksetehingut kinnitavas dokumendis märgitud pileti müüja. Seega ei vastuta meie tagasimaksete eest, kui me ei ole piletil märgitud müüja. Tagasimakset võime töödelda ise või töötleb seda meie nimel tegutsev esindaja, kui oleme määranud selleks esindaja.

10.1.1.2. Kui käesolevas artiklis pole sätestatud teisiti, on meil õigus teha tagasimakse isikule, kelle nimi on märgitud piletile, või isikule, kes pileti eest maksis, kui meile esitatakse sellise maksmise kohta piisavalt tõendeid.

10.1.1.3. Kui pileti eest on maksnud isik, kelle nimi ei ole piletile märgitud, ning pileti järgi kehtib tagasimaksele piirang, teeme tagasimakse ainult sellele isikule, kes pileti eest maksis, või ainult selle isiku korraldusel.

10.1.1.4. Tagasimaksed tehakse ainult pileti ja kõikide kasutamata lennukupongide esitamisel meile, v.a kadunud pileti korral.

10.2. Sunnitud tagasimaksed

10.2.1. Kui tühistame lennu, ei suuda lendu vastavalt lennuplaanile mõistliku aja jooksul teenindada, ei peatu teie sihtkohas või jääte meie tõttu oma broneeritud jätkulennult maha, määratakse tagasimakse summa järgmiselt:

10.2.1.1. Kui pileti ühtegi osa pole kasutatud, on tagasimakse summa võrdne makstud piletihinnaga;

10.2.1.2 .Kui pileti mõnda osa on kasutatud, ei ole tagasimakse väiksem kui makstud piletihinna ja piletiga juba reisitud lõigul reisimiseks kohaldatava piletihinna vahe.

10.3. Vabatahtlikud tagasimaksed

10.3.1. Kui teil on õigus oma pileti hüvitamisele artiklis 10.2 nimetamata põhjusel, määratakse tagasimakse summa järgmiselt:

10.3.1.1. Kui pileti ühtegi osa pole kasutatud, on tagasimakse võrdne pileti eest makstud hinnaga, millest on arvatud maha kõik põhjendatud teenus- või tühistamistasud;

10.3.1.2 .Kui pileti mõnda osa on kasutatud, on tagasimakse võrdne makstud piletihinna ja piletiga juba reisitud lõigul reisimiseks kohaldatava piletihinna vahega, millest on maha arvatud põhjendatud teenus- või tühistamistasud.

10.4. Kaotatud pileti hüvitamine

10.4.1. Kui kaotate oma pileti või osa sellest, tehakse tagasimakse esimesel võimalusel pärast pileti kehtivusaja lõppu, kui esitate meile piisavad tõendid kadumise kohta ning maksate mõistliku haldustasu tingimusel, et:

10.4.1.1. kaotatud piletit või selle osa ei ole kasutatud, eelnevalt hüvitatud või asendatud (v.a juhul, kui hüvitamine või asendamine kolmanda isiku poolt või kolmanda isiku jaoks tulenes meie hooletusest);

10.4.1.2. isik, kellele tagasimakse tehakse, kohustub meie määratud viisil meile tagasi maksma talle tagasi makstud summa, kui see saadi pettuse teel ja/või kui seda kadunud piletit või selle osa kasutas kolmas isik (v.a juhul, kui pettus või kasutamine kolmanda isiku poolt tulenes meie hooletusest).

10.4.2. Pileti või selle osa kadumisel meie või meie volitatud agendi süül võtame vastutuse meie.

10.5. Õigus tagasimaksest keelduda

10.5.1. Võime keelduda tagasimaksest, kui taotlus tehakse pärast pileti kehtivusaja lõppu.

10.5.2. Võime keelduda hüvitamast piletit, mis on esitatud meile või valitsusametnikele tõendina kavatsusest riigist lahkuda, v.a juhul, kui tõendate meile, et teil on luba riiki jääda või et te lahkute riigist mõne muu vedajaga või transpordivahendiga.

10.6 Valuuta

Jätame endale õiguse teha tagasimakse samal viisil ja samas valuutas, mida kasutati pileti eest tasumisel.

10.7 Pileti hüvitaja

Vabatahtlikke tagasimakseid teeb ainult pileti algselt väljastanud vedaja või tema volitatud agent. Lisaks rahuldame tagasimakse taotlusi ainult siis, kui oleme vastavale kehtivale maksedokumendile märgitud pileti algse väljastajana vastavalt punktile 10.1.1.


Artikkel 11 – Käitumine lennuki pardal

11.1. Üldsätted

Kui te käitute meie põhjendatud arvamuse kohaselt lennuki pardal viisil, mis ohustab lennukit või selle pardal olevat mistahes isikut või vara, või takistate meeskonnal oma kohuseid täitmast või ei järgi meeskonna antavaid juhiseid, mis käivad muuhulgas (kuid mitte ainult) suitsetamise, alkoholi ja narkootikumide tarbimise kohta, või käitute viisil, mis tekitab teistes reisijates või meeskonnas ebamugavust, tekitab neile kahju või vigastusi, võime võtta vajalikke meetmeid sellise käitumise takistamiseks, sealhulgas teid kinni pidada. Võime teid mistahes kohas sundida lennuki pardalt lahkuma ja keelduda teie edasiveost ning esitada teile süüdistuse lennuki pardal toime pandud rikkumiste eest.

11.2. Elektroonilised seadmed

Ohutusega seotud põhjustel võime keelata elektroonikaseadmete, sealhulgas (kuid mitte ainult) mobiiltelefonide, sülearvutite, kaasaskantavate salvestite, kaasaskantavate raadiote, CD- ja MP3-pleierite, elektrooniliste mängude või saateseadmete, sealhulgas raadio teel juhitavate mänguasjade ja käsiraadiosaatjate kasutamise lennuki pardal või seda piirata. Lubatud on kuuldeaparaatide ja südamestimulaatorite kasutamine.


Artikkel 12 – Lisateenuste osutamise kord

12.1. Kui korraldame teile kolmanda isiku poolt pakutava teenuse, mis ei ole õhuveoteenus, või kui väljastame pileti või kviitungi, mis on seotud kolmanda isiku, nagu hotell või autorent, pakutava transpordi või teenustega (mis ei ole õhuveoteenused), käitume ainult teie esindajana. Kehtivad kolmandast isikust teenusepakkuja tingimused. Me ei vastuta teie ees selliste teenuste eest, v.a juhul, kui on tegemist meie hooletusega selliste teenuste korraldamisel.

12.2. Kui pakume teile ka maismaatransporti, võivad selle suhtes kehtida muud tingimused. Soovi korral saab meilt nende tingimuste kohta teavet.


Artikkel 13 – Haldusformaalsused

13.1. Üldsätted

13.1.1. Teil on vastutus omada kõiki nõutavaid reisidokumente ja viisasid ning järgida kõiki seadusi, määrusi, korraldusi, nõudmisi ja reisimisnõudeid, mis kehtivad lennu lähtekoha-, transiit- ja sihtkohariikides.

13.1.2. Me ei vastuta tagajärgede eest, kui mõni reisija ei oma neid dokumente ega viisasid või ei järgi eelnimetatud seadusi, määrusi, korraldusi, nõudmisi ja nõudeid, eeskirju või juhiseid.

13.2. Reisidokumendid

Enne reisi peate esitama asjaomaste riikide seaduste, määruste, korralduste, nõuete või muude nõudmistega nõutavad kõik välja- ja sissesõidudokumendid, tervisetõendid ja muud dokumendid ning lubama teha nendest koopiaid ja neid koopiaid säilitada. Kui te neid nõudeid ei täida või teie reisidokumendid pole nõuetekohased, jätame endale õiguse teie vedamisest keelduda.

13.3. Sisenemise keeld

Kui teil on keelatud siseneda mõnda riiki, olete kohustatud meile hüvitama mistahes trahvi või tasu, mille selle riigi valitsus meile määrab, ning sellest riigist teie äraveo maksumuse. Me ei maksa tagasi lennupileti hinda, mille olete maksnud veo eest kohta, millesse sissesõit on teile keelatud.

13.4. Reisija kohustus hüvitada trahvid, kinnipidamiskulud jms

Kui meilt nõutakse trahvide maksmist või meil tekivad kulud seetõttu, et te pole järginud vastavate riikide seadusi, määrusi, korraldusi, nõudeid või muid reisinõudeid või pole esitanud nõutavaid dokumente, olete meie nõudmisel kohustatud meile hüvitama vastavad tasutud summad või vastavalt tekkinud kulud. Võime selliste maksete või kulude katteks kasutada teie pileti kasutamata osa väärtust või muid meie käes olevaid teie rahalisi vahendeid.

13.5. Tollikontroll

Vajadusel olete kohustatud võimaldama teie pagasi kontrollimist tolliametnike või muude valitsusametnike poolt. Me ei vastuta mingite kadude või kahjude eest, mis tekivad teil sellise kontrollimise käigus või juhul, kui te ei täida sellega seotud nõudeid.

13.6. Turvakontroll

Te peate läbima mistahes turvakontrolli, mida teostavad valitsusametnikud, lennujaama ametnikud, vedajad või mida teostame meie.


Artikkel 14 – Vastutus kahju eest

14.1. NyxAiri vastutuse määravad järgmised sätted.

14.1.1. Vastutuse piirid reisijatele või nende pagasile tekitatud kahju korral:

14.1.1.1. Hüvitis surma või vigastuse korral
Vastutus reisija vigastuse või surma korral ei ole rahaliselt piiratud.

14.1.1.2. Ettemaksed
Kui reisija saab surma või vigastada, peab NyxAir tegema vahetute majanduslike vajaduste rahuldamiseks ettemakse 15 päeva jooksul selle isiku tuvastamisest, kellel on õigus saada hüvitist. Surma korral on selle ettemakse suurus vähemalt 16 000 SDR-i. Ettemakse ei tähenda vastutuse tunnustamist ja selle võib vastutuse alusel hiljem makstavatest summadest maha arvata, kuid see ei kuulu tagasimaksmisele, välja arvatud artiklis 15.1.2 lõikes a määratud juhtudel või juhul, kui ettemaksu saanud isik aitas oma hooletusega kahju tekkimisele kaasa või kui sellel isikul polnud õigust sellist hüvitist saada.

14.1.1.3. Lennu hilinemine
Lennu hilinemise korral vastutab NyxAir kahju eest, välja arvatud juhul, kui ta on võtnud kõik mõistlikud meetmed, et vältida kahju, või kui selliseid meetmeid ei olnud võimalik võtta. Lennu hilinemise korral on vastutuse piirsumma 5346 SDR-i.

14.1.1.4. Pagasi hävimine, kadumine või muul viisil kahjustada saamine ning pagasi hilinemine
Registreeritud pagasi puhul vastutab NyxAir isegi siis, kui ta ei ole süüdi, välja arvatud juhul, kui pagas oli vigane. Registreerimata pagasi puhul vastutab NyxAir ainult oma süü korral. Pagasi hilinemise korral vastutab NyxAir kahju eest, välja arvatud juhul, kui ta on võtnud kõik mõistlikud meetmed, et vältida kahju, või kui selliseid meetmeid ei olnud võimalik võtta. Vastutus pagasi hävimise, kadumise või muul viisil viga saamise või pagasi hilinemise eest piirdub 1000 SDR-iga reisija kohta.

14.1.2. Muud tingimused ja vastutusest lahtiütlused:

14.1.2.1. Meie vastutust kahju eest vähendatakse kehtivate seaduste summa võrra, mis on seotud teie hooletusega, mis põhjustas või aitas kaasa kahjule.

14.1.2.2. Vastutame ainult kahju eest, mis ilmneb vedamise ajal lennul või lennusegmendis, mille korral on piletile vedaja lahtrisse märgitud meie lennuettevõtja tunnuskood.

14.1.2.3. Me ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses sellega, et järgime kohaldatavaid seadusi või valitsuse kehtestatud eeskirju ja määrusi, või seoses sellega, et teie ei järgi nimetatud seadusi, eeskirju ja määrusi.

14.1.2.4. Kui käesolevates üldtingimustes ei ole sätestatud teisiti, vastutame ainult tõendatud otseste kahjude hüvitamise eest, mille määr on sätestatud kehtivate seadustega. Kinnitate, et me ei vastuta kaudsete, tagajärjeks olevate või muude mittehüvitatavate kahjude eest.

14.1.2.5. Me ei vastuta teie pagasi tekitatud kahju eest. Te vastutate igasuguse kahju eest, mida teie pagas põhjustab teiste isikute varale, sealhulgas meie varale.

14.1.2.6. Te ei tohi oma registreeritud pagasi hulka pakkida esemeid, mida artikli 8.3 kohaselt ei tohi registreeritud pagasi hulgas vedada, sealhulgas kergesti purunevad ja riknevad esemed, erilise või isikliku väärtusega esemed, nagu raha, juveelid, väärismetallid, arvutid, kaamerad, mobiiltelefonid, elektroonikaseadmed, muusikariistad, prillid/päikeseprillid, võtmed, ravimid, kaubeldavad dokumendid, väärtpaberid või muud väärisasjad, aktsiatõendid, võlakirjad ja muud väärtuslikud dokumendid, äridokumendid, passid ja muud isikut tõendavad dokumendid või näidised. Teie õigust nende esemete hävimise, kadumise või muu kahjustumise eest kahjutasu nõuda piiratakse kooskõlas kehtiva konventsiooniga.

14.1.2.7. Me ei vastuta haigestumise, vigastada saamise või invaliidistumise, sealhulgas surmajuhtumite eest, mida saab seostada teie füüsilise seisundi või selle halvenemisega.

14.1.2.8. Veolepingut, sealhulgas käesolevaid üldtingimusi ja vastutuse välistamise norme ja määrasid kohaldatakse meie volitatud ametnikele, teenistujatele, töötajatele ja esindajatele samal määral nagu meilegi. Meie ja nimetatud volitatud agentide, töötajate, esindajate ja isikute poolt hüvitatav üldsumma ei tohi ületada meie enda vastutusmäära, kui see on kehtestatud.

14.1.2.9. Käesolevate üldtingimuste ükski säte ei tühista konventsioonist või kohaldatavast õigusest tulenevat meie vastutuse välistamist või piiramist, kui selgesõnaliselt ei ole teisiti väljendatud.


Artikkel 15 – Nõuete ja hagide esitamise ajaline piirang

15.1. Nõuetest teatamine

Kui te ei tõenda vastupidist, on pagasi vastuvõtmine pagasikviitungi omaniku poolt ilma kaebust esitamata piisav tõend sellest, et pagas on antud üle heas seisukorras ning vastavalt veolepingule.

Kui soovite esitada nõuet või hagi seoses registreeritud pagasi kahjustusega, peate kahjustuse avastamisel teavitama meid sellest kohe, kuid mitte hiljem kui seitse (7) päeva pärast pagasi kättesaamist. Kui soovite esitada nõuet või hagi seoses registreeritud pagasi hilinemisega, peate meid sellest teavitama mitte hiljem kui kakskümmend üks (21) päeva pärast pagasi kättesaamist. Kõik sellised teated tuleb esitada kirjalikult.

15.2. Hagemisõiguse aegumine

Igasugune õigus kahju hüvitamisele aegub, kui hagi ei esitata kahe aasta jooksul pärast teie saabumist sihtkohta või pärast kuupäeva, mil lennuk pidi lennuplaani kohaselt jõudma sihtkohta, või pärast veo lõppemise kuupäeva. Aegumistähtaja arvestamise meetod määratakse kohtuasja asukohariigi kohtumäärusega.


Artikkel 16 – Muud tingimused

Teie ja teie pagasi vedu toimub kooskõlas teatud teiste eeskirjade ja tingimustega, mis kehtivad meile või mille oleme vastu võetud. Need aeg-ajalt muutuda võivad eeskirjad ja tingimused on olulised. Need käsitlevad muuhulgas saatjata alaealiste, rasedate ja haigete reisijate vedamist, elektroonikaseadmete ja muude esemete kasutamise piiranguid ning alkohoolsete jookide tarbimist pardal. Soovi korral saate mainitud eeskirjade ja tingimuste kohta teavet meie käest.


Artikkel 17 – Tõlgendamine

Käesolevate üldtingimuste artiklite pealkirjad on ainult mugavuse huvides ning neid ei saa kasutada teksti tõlgendamisel.


Atrikkel 18 – Muutmine ja tühistamine

Ühelgi meie volitatud agendil, teenistujal, töötajal või esindajal pole õigust käesolevate üldtingimuste sätteid muuta või tühistada.

NyxAir OÜ