Matkustaja- ja Matkatavarakuljetuksen Yleiset Ehdot

Nämä matkustaja- ja matkatavarakuljetuksen yleiset ehdot ovat ainoat NyxAir OÜ:n suhteen sitovat yleiset ehdot.

Artikla 1 – Käsitteet
Artikla 2 – Sovellettavuus
Artikla 3 – Liput
Artikla 4 – Lippuhinnat, verot, leimaverot ja maksut
Artikla 5 – Varaukset
Artikla 6 –  Lähtöselvitys ja koneeseen meno
Artikla 7 – Kuljettamisesta kieltäytyminen ja kuljettamisen rajoittaminen
Artikla 8 – Matkatavarat
Artikla 9 – Lentosuunnitelmat ja epäselvyydet
Artikla 10 – Palautusmaksut
Artikla 11 – Käyttäytyminen lentokoseessa
Artikla 12 – Lisäpalveluiden tarjoamiskäytäntö
Artikla 13 – Hallinnolliset muodollisuudet
Artikla 14 – Korvausvastuu
Artikla 15 – Vaatimusten ja kanteiden esittämisen ajallinen rajoitus
Artikla 16 – Muut ehdot
Artikla 17 – Tulkinta
Artikla 18 – Muuttaminen ja mitätöiminen


Artikla 1 – Käsitteet

Näissä ehdoissa käytetään seuraavia käsitteitä.

„Konventio” – jokin seuraavista juridisista asiakirjoista:

  • Montrealin yleissopimus (1999);
  • 12. lokakuuta vuonna 1929 Varsovassa allekirjoitettu yleissopimus kansainvälisten ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtäläistämisestä (jatkossa nimellä Varsovan yleissopimus”);
  • 28. syyskuuta 1955 Haagissa muutettu Varsovan yleissopimus;
  • Vuonna 1975 Montrealissa lisäpöytäkirjalla nro 1 muutettu Varsovan yleissopimus;
  • Haagissa ja Montrealissa lisäpöytäkirjalla nro 2 (1975) muutettu Varsovan yleissopimus;
  • Haagissa ja Montrealissa lisäpöytäkirjalla nro 4 (1975) muutettu Varsovan yleissopimus;
  • Guadalajarassa allekirjoitettu täydentävä lisäsopimus (1961) (”Guadalajara”).

„Kuponki” – sähköinen kuponki, joka antaa siinä mainitulle matkustajalle oikeuden matkustaa merkityllä lennolla.

„Lentokuponki” – lipun se osa, johon on merkitty ”pääsy sallittu” ja määrätyt paikat, mistä ja mihin teidät kuljetetaan. Sähköisen lipun osalta tämä käsite tarkoittaa sähköistä kuponkia.

„Lentoyhtiökoodi” – lentoyhtiön tunnistamisen mahdollistava kaksi- tai kolmemerkkinen koodi.

„Lippu” – meidän julkaisemamme tai meidän nimissämme julkaistu ”Matkustajan lippu ja matkatavarakuitti” -niminen asiakirja tai sähköinen lippu, johon kuuluvat myös sopimusehdot, huomautukset ja kupongit.

„Lähtöselvityksen sulkeutumisaika” – lentoyhtiön asettama määräaika, johon mennessä teidän tulisi olla saattanut päätökseen lähtöselvityksen muodollisuudet ja saanut itsellenne tarkastuskortin. 

„Matkasuunnitelma/kuitti” – matkustajan nimen, lentotiedot ja huomautukset sisältävä asiakirja tai asiakirjat, jotka julkaisemme matkustajille, joilla on sähköinen lippu.

„Matkatavara” – teidän henkilökohtainen omaisuutenne, joka teillä on mukananne matkaanne liittyen. Mikäli toisin ei ole säädetty, se koostuu mukananne olevasta ruumassa kuljetettavasta ja matkustamoon mukaan otettavasta matkatavarasta.

„Matkatavarakuitti” – lipun ne osat, jotka liittyvät mukananne olevan ruumassa kuljetettavan matkatavaran kuljetukseen.

„Matkatavaran tunnistuskyltti” – asiakirja, joka on julkaistu vain ruumassa kuljetettavan matkatavaran tunnistamiseksi.

„Matkustaja” – henkilö, pl. henkilökunnan jäsenet, joita lipun mukaisesti kuljetetaan tai tulee kuljettaa. (Ks. myös käsitteen ”te” määritelmää.) 

„Matkustajakuponki” tai „Matkustajakuitti” – meidän julkaisemamme tai meidän nimissä julkaistu lipun se osa, joka on asianmukaisesti merkitty ja joka teidän tulee säilyttää matkan loppuun saakka.

„Matkustamoon otettava matkatavara” – matkatavara, joka ei kuulu ruumassa kuljetettavan matkatavaran joukkoon.

„Me” (taivutusmuodosta riippumatta) – NyxAir.

„Päivät” – kalenteripäivät (kaikki seitsemän viikonpäivää) sillä ehdolla, että tiedottamisessa ei oteta huomioon viestin lähetyspäivää ja että lipun voimassaolon määrityksessä ei oteta huomioon lipun julkaisu- ja lennon alkamispäivää.

„Ruumassa kuljetettava matkatavara” – matkatavara, jonka otamme huolehdittavaksemme ja josta annamme matkatavarakuitin.

„SDR” – Kansainvälisen valuuttarahaston laskentayksikkö. 

„Sopimusehdot” – teidän lipussanne tai matkasuunnitelmassanne/kuitissanne olevat tai niiden mukana olevat tiedot, jotka on sellaisiksi määritelty ja joissa on viitattu näihin yleisiin ehtoihin ja huomautuksiin.

„Sähköinen kuponki” – tietokannassamme säilytettävä sähköinen lentokuponki tai muu todistusasiakirja.

„Sähköinen lippu” – meidän julkaisemamme tai meidän nimissämme julkaistu matkasuunnitelma/kuitti, sähköiset kupongit ja tarkastuskortti, mikäli sellainen on.

„Tariffi” – asianomaisen viranomaisen (mikäli se on vaadittava) rekisteröimän lentoyhtiön julkistamat lippuhinnat, maksut ja/tai liittyvät yleiset ehdot.

„Te” (taivutusmuodosta riippumatta) – henkilö, pl. henkilökunnan jäsenet, jota lipun mukaan kuljetetaan lentokoneella tai tulee kuljettaa. (Katsokaa myös käsitteen ”matkustaja” merkitystä.)

„Vahinko” – meidän tarjoamastamme kuljetuspalvelusta tai tähän kuljetuspalveluun liittyvistä muista palveluista seuraava matkustajan kuolema, vamma tai terveyshaitta, omaisuuden menetys tai osittainen menetys, varkaus tai jokin muu vahinko. 

„Valtuutettu edustaja” – myyntiedustaja, jonka olemme määränneet edustamaan meitä lentokuljetuspalveluidemme myynnissä.

„Ylivoimainen este” – teidän hallintanne ulkopuolella olevat epätavalliset ja ennakoimattomat seikat, joiden seurauksia ei ole mahdollista asianmukaisilla keinoilla välttää. 


Artikla 2 – Sovellettavuus

2.1. Yleistä

Yleisiä ehtojamme sovelletaan vain niihin lentoihin tai lentosegmentteihin, joiden yhteydessä meidän nimemme tai lentoyhtiökoodimme on merkitty lipussa olevaan kuljettajan kenttään, pl. artiklassa 2.3 säädetyissä tapauksissa.

2.2. Tilauslennot

Kun kuljetus suoritetaan tilauskuljetussopimuksen perusteella, näitä yleisiä ehtoja sovelletaan vain siinä määrin, kuin niihin on viitattu tai muulla tavalla osoitettu tilauskuljetussopimuksessa tai lipussa.

2.3. Yleisten ehtojen ensisijaisuus sääntöihin nädhen

Mikäli näissä yleisissä ehdoissa ei ole toisin säädetty, ovat yleisten ehtojen ja muiden sääntöjemme ristiriitaisuuden yhteydessä ensisijaisia yleiset ehdot.


Artikla 3 – Liput

3.1. Yleistä

3.1.1. Vastuumme matkustajan ja matkatavaran myöhästymisen yhteydessä on säädetty sovellettavassa konventiossa.

3.1.2. Julkaisemme sähköisen lipun heti, kun olemme saaneet maksun varauksestanne. Sähköinen lippu lähetetään varauksessanne mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

3.1.3. Me tarjoamme kuljetuspalvelua vain matkustajalle, jonka nimi on mainittu lipussa, ja teiltä voidaan vaatia vaatimusten mukaisen henkilöllisyystodistuksen esittämistä.

3.1.4. Lippu ei ole edelleen luovutettava.

3.1.5. Jotkut liput voidaan myydä alennushinnoin, jotka ei välttämättä ole osittain tai lainkaan korvattavia. Teidän tulisi valita tarpeitanne parhaiten vastaava lippuhinta. 

3.1.6. Jos teillä on artiklassa 3.1.5 kuvattu lippu, joka on täysin käyttämätön, ja matkustamistanne estää ylivoimainen este, sillä edellytyksellä, että ilmoitatte meille siitä viipymättä ja esitätte ylivoimaisesta esteestä todisteet, maksamme teille takaisin osan loppuhinnasta, joka muuten ei ole korvattava ja jota teidän matkavakuutuksenne ei kata, sillä ehdolla, että siitä vähennetään kohtuullinen hallintomaksu.

3.1.7. Lippu on ja jää sen julkaisseen kuljettajan omaisuudeksi.

3.1.8. Sähköisen lipun osalta teillä on oikeus lentoon vain siinä tapauksessa, että pystytte todistamaan henkilöllisyytenne ja että voimassa oleva sähköinen lippu on julkaistu nimellenne.

3.1.9. Lippu on arvokas ja teidän tulee ottaa käyttöön asianmukaiset keinot suojataksenne sitä ja varmistaaksenne, että sitä ei hukata eikä varasteta.

3.2. Voimassaoloaika

3.2.1. Mikäli lipussa ei ole säädetty toisin, lippu on voimassa:

3.2.1.1 (a) yhden vuoden julkaisupäivämäärästä lukien; tai

3.2.1.1 (b) julkaisupäivämäärästä alkaen yhden vuoden kuluessa tapahtuvan ensimmäisen matkan yhteydessä, yhden vuoden ajan lipun mukaisen ensimmäisen matkan päivämäärästä.

3.2.2. Mikäli teillä ei ole sairauden vuoksi matkan aloittamisen jälkeen mahdollista lipun voimassaoloajan kuluessa jatkaa matkaa, voimme jatkaa lippunne voimassaoloaikaa siihen aikaan saakka, jolloin pystytte jatkamaan matkaa. Sairaus tulee todistaa lääkärintodistuksella.

3.2.3. Mikäli matkustaja kuolee matkan aikana, voidaan matkustajan kanssa matkustavien henkilöiden lippuja muuttaa luopumalla minimaalisen pysähdyksen vaatimuksesta tai jatkamalla lippujen voimassaoloaikaa. Matkan aloittaneen matkustajan suoran perheenjäsenen kuoleman yhteydessä voidaan matkustajan ja hänen kanssaan matkustavien suorien perheenjäsenten lippujen voimassaoloa muuttaa vastaavasti. Muuttamista varten tulee matkustajan esittää voimassa oleva kuolintodistus ja jatkettu voimassaoloaika ei saa olla pitempi kuin neljäkymmentäviisi (45) päivää kuolinpäivämäärästä lukien.

3.3. Kuponkien järjestys ja käyttäminen

3.3.1. Ostamanne lippu on voimassa vain lippuun merkityn kuljetuksen lähtöpaikasta loppukohteeseen. Maksamanne lippuhinta perustuu tariffiimme ja on tarkoitettu lipussa mainittuun kuljetukseen. Se muodostaa merkittävän osan sopimuksestamme kanssanne. Lippua ei hyväksytä ja se lakkaa olemasta voimassa, mikäli kaikkia kuponkeja ei käytetä lippuun merkityssä järjestyksessä. Lisäksi lippu käytetään kokonaan.

3.3.2. Teidän tulee ottaa meihin etukäteen yhteyttä, jos haluatte muuttaa kuljetuksenne jotain näkökohtaa, kuten lähtöpaikkaa, loppukohdetta tai lähtö- tai paluuaikaa. Uuden kuljetuksenne lippuhinta lasketaan ja teillä on mahdollisuus valita, hyväksyttekö uuden hinnan tai säilytättekö alkuperäisen lipun. Mikäli teidän tulee kuljetuksenne mitä tahansa näkökohtaa muuttaa ylivoimaisen esteen vuoksi, teidän tulee ottaa meihin yhteyttä mahdollisimman pian, niin me teemme perustellut ponnistelut kuljettaaksemme teidät loppukohteeseen lippuhintaa muuttamatta.

3.3.3. Mikäli muutatte kuljettamisenne tapaa ilman suostumustamme, määritämme todellisen matkanne oikean hinnan. Teidän tulee maksaa maksamanne hinnan ja muuttamanne kuljetuksen kokonaishinnan erotus. Tämä erotus voidaan periä myös jälkikäteen. Käyttämättömät kuponkinne ovat arvottomia.

3.3.4. Muistakaa, että vaikkakin jotkut muutokset eivät aiheuta lippuhinnan muuttumista, voivat jotkut, kuten lähtöpaikan (esimerkiksi, kun ette lennä ensimmäistä segmenttiä) tai matkan suunnan muuttuminen, aiheuttaa hinnan suurenemisen. Monet lippuhinnat ovat voimassa vain lipussa mainittuina päivämäärinä ja lennoilla ja niitä ei voi lainkaan muuttaa tai sen voi tehdä lisämaksusta.

3.3.5. Lippunne sisältämät lentokupongit hyväksytään kuljetukseen sinä päivämääränä ja siinä palveluluokassa, jolle paikka on varattu.

3.3.6. Muistakaa, että mille tahansa lennolle saapumatta jäämisen yhteydessä voimme mitätöidä paluu- ja jatkolentovarauksenne.

3.4. Kuljettajan nimi ja osoite

Nimemme sijasta lipussa voidaan käyttää lentoyhtiökoodiamme tai jotain muuta. Osoitteemme on Peterburi tee 44/2, 11415 Tallinn, Viro.


Artikla 4 – Lippuhinnat, verot, leimaverot ja maksut

4.1. Lippuhinnat

Mikäli selväsanaisesti ei ole ilmaistu toisin, lippuhinnat ovat voimassa vain lähtöpaikan lentoasemalta kohteen lentoasemalle kuljetusta koskien. Lippuhinnat eivät sisällä lentoasemien välistä ja lentoasemien ja kaupunkiterminaalien välistä maakuljetuspalvelua. Lippunne hinta matkustamiseen lipussa mainittuina päivämäärinä ja reiteillä lasketaan lipun maksupäivämääränä voimassa olevan tariffin mukaan. Mikäli muutatte matkanne reittiä tai päivämääriä, se voi vaikuttaa maksettavaan lippuhintaan. Mikäli varaamisen aikana lippua ei makseta, maksupäivämäärä on se päivämäärä, jona sovitte meidän kanssamme maksutavasta.

4.2. Verot, leimaverot ja maksut

Hallituksen tai jonkin muun viranomaisen tai lentoaseman hallinnoijan vahvistamat sovellettavat verot, leimaverot ja maksut tulee teidän maksaa. Lipun oston yhteydessä teille ilmoitetaan hintaan sisältymättömistä veroista, leimaveroista ja maksuista, joista suurin osa on tavallisesti merkittynä lippuun erikseen. Lentokuljetukselle vahvistetut verot, leimaverot ja maksut muuttuvat jatkuvasti ja voivat muuttua myös lipun julkaisupäivämäärän jälkeen. Mikäli lippuun merkitty vero, leimavero tai maksu on noussut, teillä on velvollisuus maksaa se. Samoin olette velvollinen maksamaan uudet verot, leimaverot tai maksut, jotka vahvistetaan lipun julkaisun jälkeen. Mikäli jokin vero, leimavero tai maksu, jonka te meille lipun julkaisemisen yhteydessä maksoitte, mitätöidään tai muutetaan pienemmäksi siten, että se ei enää koske teitä tai teidän tulee maksaa pienempi summa, teillä on oikeus palautusmaksuun. Me varaamme itsellemme oikeuden muuttaa tällaisen palautusmaksun kohtuullista hallintomaksua.

4.3. Valuutta

Lippuhinnat, verot, leimaverot ja maksut tulee maksaa lipun julkaisupaikkana olevan valtion valuutassa, pl. siitä tapauksessa, että me tai meidän valtuuttamamme edustaja ei ole maksun suorituksen aikaan tai ennen maksun suorittamista viitannut johonkin muuhun valuuttaan. Me voimme harkintamme mukaan ottaa vastaan maksusuorituksia jossakin muussa valuutassa. 


Artikla 5 – Varaukset

5.1. Varausehdot

5.1.1. Lippujamme voitte varata verkossa osoitteessa www.flynyx.com tai valtuuttamiemme edustajien kautta. Hyväksymme seuraavat maksutavat: maksut Visa/Mastercard/Eurocard -pankkikorteilla ja pankkisiirron.

5.1.2. Teidän varauksenne rekisteröidään meidän tai meidän valtuutetun edustajamme toimesta. Vaadittaessa esitämme teille varauksistanne kirjallisen vahvistuksen.

5.1.3. Tiettyjä lippuhintoja koskevat ehdot, jotka rajoittavat tai sulkevat pois oikeutenne muuttaa varausta tai perua se. 

5.2. Lippuoston määräaika

Jos ette ole maksanut lippua ennen lippuoston määräaikaa, josta me tai meidän valtuuttamamme edustaja on teille ilmoittanut, voimme mitätöidä varauksenne. 

5.3. Henkilötiedot

Hyväksytte sen, että henkilötiedot on annettu meille varauksen tekemiseen, lipun ostamiseen, lisäpalveluiden saamiseen, palvelujen kehittämiseen ja tarjoamiseen, siirtolaisuus- ja maahantulotoimenpiteiden helpottamiseen sekä tällaisten tietojen saataville tekemiseen valtion viranomaisille teidän matkaanne liittyen. Näihin tarkoituksiin valtuutatte meidät säilyttämään ja käyttämään tällaisia tietoja, toimittamaan niitä meidän omille toimistoillemme, valtuutetuille edustajille, valtion viranomaisille, muille kuljettajille sekä ylempänä mainituille palveluiden tarjoajille. 

5.4. Istuinpaikat

Me emme voi taata mitään tiettyä paikkaa. Me varaamme itsellemme oikeuden koska tahansa jakaa istuinpaikat tai muuttaa niitä myös lentokoneeseen menon jälkeen. Se saattaa olla tarpeen palveluun tai turvallisuuteen liittyvistä syistä. 

5.5. Jatkolentojen varausten mitätöinti

Muistakaa, että jos ette saavu jatkolennolle ilmoittamatta meille etukäteen, voimme mitätöidä paluu- tai jatkolentonne varaukset.


Artikla 6 – Lähtöselvitys ja koneeseen meno

6.1. Lähtöselvityksen määräajat ovat jokaisella lentoasemalla erilaiset ja suosittelemme teitä tutustumaan niihin ja noudattamaan niitä. Matkanne on sujuvampi, kun varaatte itsellenne riittävästi aikaa lähtöselvitystä varten. Me varaamme itsellemme oikeuden mitätöidä varauksenne, jos te ette noudata lähtöselvityksen määräaikoja. Lentojemme lähtöselvitysten määräajat löydätte lentosuunnitelmastamme tai voitte hankkia ne meiltä tai valtuutetuilta edustajiltamme.

6.2. Teidän tulee olla lähtöportilla paikalla viimeistään meidän lähtöselvityksen yhteydessä ilmoittamanamme aikana.

6.3. Voimme mitätöidä varaamanne paikan, mikäli ette ehdi lähtöportille oikeaan aikaan mennessä.

6.4. Emme vastaa mistään menetyksestä tai kustannuksesta, mikäli ette pysty noudattamaan tämän artiklan säädöksiä. Jos ette ole tehnyt määräaikaan mennessä lähtöselvitystä tai saapunut lähtöportille, teidän tulee ottaa työntekijöihimme viipymättä yhteyttä.


Artikla 7 – Kuljettamisesta kieltäytyminen ja kuljettamisen rajoittaminen

7.1. Oikeus kieltäytyä kuljettamisesta

7.1.1. Kohtuullisen harkintamme mukaan voimme kieltäytyä teidän tai matkatavaroidenne kuljettamisesta, kun olemme ilmoittaneet teille kirjallisesti, että minä tahansa aikana tällaisen ilmoituksen päivämäärän jälkeen emme kuljeta teitä. Tällaisessa tapauksessa teillä on oikeus palautusmaksuun. 

7.1.2. Samoin voimme kieltäytyä teidän tai matkatavaroidenne kuljettamisesta, mikäli ilmenee jokin seuraavista seikoista tai me katsomme perustellusti, että jokin tällainen seikka voi ilmetä: 

7.1.2.1. tällainen toiminta on tarpeen hallituksen soveltamien lakien, asetusten tai määräysten noudattamiseksi;

7.1.2.2. teidän tai matkatavaranne kuljetus voi vaarantaa muiden matkustajien tai henkilökunnan turvallisuutta, terveyttä tai aineellista mukavuutta tai vaikuttaa niihin;

7.1.2.3. teidän henkinen tai ruumiillinen tilanne, mukaan lukien alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisuudessa olonne vaarantaa teitä itseänne, muita matkustajia, henkilökuntaa tai omaisuutta;

7.1.2.4. olette jollain edellisellä lennolla suorittanut rikkomuksen ja meillä on perusteita olettaa, että tällainen teko voi toistua;

7.1.2.5. kun olette kieltäytynyt turvallisuustarkastuksesta;

7.1.2.6. ette ole maksanut sovellettavaa lippuhintaa, veroja, leimaveroja tai maksuja; 

7.1.2.7. teillä ei vaikuta olevan voimassa olevia matkustusasiakirjoja; 

7.1.2.8. esitätte lipun, joka on hankittu laittomasti, on ostettu joltakulta muulta henkilöltä kuin meiltä tai meidän valtuutetuilta edustajiltamme tai joka on ilmoitettu kadonneeksi tai varastetuksi, tai ette kykene todistamaan, että olette henkilö, jonka nimi on lippuun merkitty;

7.1.2.9. ette ole pystynyt noudattamaan artiklassa 3.3 esitettyjä vaatimuksia kuponkien järjestyksestä ja käytöstä tai esitätte lipun, jonka on julkaissut tai jota on muuttanut joku muu kuin me tai meidän valtuuttamamme edustaja, tai lippua on pilattu;

7.1.2.10. laiminlyötte turvallisuusohjeitamme.

7.2. Erikosapu

Ilman saattajaa matkustavien lasten, vammaisten henkilöiden, raskaana olevien sekä sairaiden ja erityisapua tarvitsevien henkilöiden kuljettaminen riippuu meidän kanssamme edeltä käsin sovitusta. Matkustajien, jotka ovat meille vammastaan ja mahdollisista erityisvaatimuksista lipun ostamisen yhteydessä ilmoittaneet ja joiden kuljettamiseen olemme suostuneet, kuljettamisesta ei myöhemmin kieltäydytä tämän vamman tai erityisvaatimuksen perusteella.


Artikla 8 – Matkatavarat

8.1. Sallitut maksuttomat matkatavarat

Voitte ottaa lennoillemme mukaan tietyn maksuttoman matkatavaran ehtojemme ja rajoitustemme mukaisesti, joista saatte halutessanne tietoa meiltä tai meidän valtuutetulta edustajaltamme.

8.2. Ylipainoinen matkatavarat

Mikäli haluatte ottaa lennolle mukaan sallitun maksuttoman matkatavaran painon ylittävän matkatavaran, teidän tulee maksaa siitä lisää. Tätä koskevista tariffeista annamme haluttaessa tietoa.

8.3. Kielletyt matkatavarat

8.3.1. Matkatavaroissa ei saa olla seuraavia esineitä:

8.3.1.1. esineitä, jotka voivat vaarantaa lentokonetta tai lentokoneessa olevia henkilöitä tai lentokoneessa olevaa omaisuutta, esimerkiksi esineitä, jotka on mainittu Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevissa teknisissä määräyksissä ja Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksissä sekä meidän määräyksissämme (haluttaessa annamme lisätietoa);

8.3.1.2. esineitä, joiden kuljetus on kiellettyä lähtö- tai kohdemaan soveltamien lakien, asetusten tai määräysten perusteella;

8.3.1.3. esineitä, jotka katsomme kuljetettaviksi sopimattomiksi niiden vaarallisuuden, painon, koon, muodon, ominaisuuksien, helposti särkyvyyden, nopeasti pilaantuvuuden tai jonkin muun ominaisuuden vuoksi, ottaen muun muassa huomioon käytettävän lentokonetyypin. Tietoa tällaisista kielletyistä esineistä on haluttaessa saatavana meiltä tai meidän valtuuttamaltamme edustajalta.

8.3.2. Matkatavaroina on kiellettyä kuljettaa tuliaseita ja ampumatarvikkeita, paitsi metsästys- ja urheiluaseita sekä niiden ampumatarvikkeita. Metsästys- ja urheiluaseita ja niiden ampumatarvikkeita voidaan sallia kuljettaa ruumassa kuljetettavana matkatavarana. Tuliaseet eivät saa olla ladattuja, niiden varmistimen tulee olla käytössä ja niiden tulee olla sopivasti pakattuja. Ampumatarvikkeiden kuljettamista koskevat ICAO:n ja IATA:n määräykset, jotka on mainittu artikkelissa 8.3.1.1.

8.3.3. Ruumassa kuljetettavana matkatavarana voimme omasta vapaasta valinnastamme sallia antiikkituliaseiden, miekkojen, veitsien ja muiden vastaavien esineiden kuljetuksen. Näitä esineitä ei ole sallittua kuljettaa lentokoneen matkustamossa.

8.3.4. Ruumassa kuljetettavassa matkatavarassa ei saa olla rahaa, jalokiviä, arvometalleja, tietokoneita, kameroita, matkapuhelimia, elektroniikkalaitteita, soittimia, silmä-/aurinkolaseja, avaimia, lääkkeitä, asiakirjoja, joilla käydään kauppaa, arvopapereita tai muita arvoesineitä, osaketodistuksia, velkakirjoja ja muita arvokkaita asiakirjoja, liiketoiminta-asiakirjoja, passeja ja muita henkilöllisyyden todistavia asiakirjoja tai näytekappaleita.

8.3.5.  Jos matkatavaranne sisältää kiellosta huolimatta kohdissa 8.3.1, 8.3.2 ja 8.3.4 mainittuja esineitä, vastuumme on rajoitettu voimassa olevan konvention mukaisesti. Me emme vastaa siitä, että vika ilmeni jo aikaisemmin, seurasi esineen laadusta tai matkatavaran puutteista.

8.3.6. Mikäli voimassa oleva konventio tai jokin muu laki ei säädä toisin, emme vastaa matkatavaranne vahingoista, jotka matkatavaran sisältämät esineet ovat aiheuttaneet. Kaikkien matkustajien, joiden esineet vahingoittavat toisen matkustajan matkatavaraa tai NyxAirin omaisuutta, tulee korvata kaikki vahingot ja liittyvät kustannukset.

8.4. Oikeus kieltäytyä kuljettamisesta

8.4.1. Artikloiden 8.3.2 ja 8.3.3 mukaisesti voimme kieltäytyä artiklassa 8.3 kuvattujen esineiden kuljettamisesta matkatavarana ja kieltäytyä mainittuja esineitä huomattaessa niiden edelleen kuljettamisesta.

8.4.2. Voimme kieltäytyä minkä tahansa esineiden kuljettamisesta matkatavarana niiden koon, muodon, painon, sisällön tai ominaisuuksien vuoksi tai turvallisuus- tai operatiivisista syistä tai muiden matkustajien mukavuuden varmistamiseksi.

8.4.3. Voimme kieltäytyä matkatavaran kuljettamisesta, jos se ei ole perustellun kantamme mukaan pakattu asianmukaisesti ja turvallisesti sopiviin pakkauksiin. Tietoa pakkaamisesta ja epäsopivista pakkauksista saa haluttaessa meiltä.

8.5. Tarkastusoikeus

Turvallisuuteen liittyvistä syistä sallitte itsenne tarkastuksen ja läpivalaisun sekä matkatavaroidenne tarkastuksen, läpivalaisun tai läpivalaisun röntgenillä. Jos ette ole saatavilla, matkatavaranne saa tarkastaa ilman läsnäoloanne, jotta selvitetään, onko teillä tai sisältääkö matkatavaranne artiklassa 8.3.1 mainittuja esineitä tai tuliaseita, ampumatarvikkeita tai aseita, joista ette ole meille artikloissa 8.3.2 tai 8.3.3 säädetyllä tavalla ilmoittanut. Jos ette suostu tarkastukseen, voimme kieltäytyä teidän ja matkatavaroidenne kuljettamisesta. Jos tarkastus tai läpivalaisu aiheuttaa teille vahinkoa tai jos tarkastus, läpivalaisu tai röntgenillä suoritettava läpivalaisu aiheuttaa matkatavaroillenne vahinkoa, me emme vastaa sellaisesta vahingosta, pl. siinä tapauksessa, että syynä on meidän virheemme tai huolimattomuutemme.

8.6. Ruumassa kuljetettavat matkatavarat

8.6.1. Kun luovutatte meille matkatavaranne, jonka haluatte antaa ruumassa kuljetettavaksi, otamme sen huolehdittavaksemme ja annamme teille jokaisesta ruumassa kuljetettavaksi luovutetusta matkatavaraesineestä matkatavaran tunnistuskyltin.

8.6.2. Ruumassa kuljetettavassa matkatavarassa tulee olla kyltti, jossa on teidän nimenne tai muut henkilötiedot.

8.6.3. Mahdollisuuden mukaan ruumassa kuljetettavaksi luovutettu matkatavara kuljetetaan samassa lentokoneessa, jolla tekin lennätte, pl. siitä tapauksessa, että päätämme turvallisuuteen tai palveluun liittyvistä syistä kuljettaa sen jollakin toisella lentokoneella. Jos teidän ruumassa kuljetettava matkatavaranne kuljetetaan jollakin seuraavalla lennolla, ilmoitamme teille, kun matkatavara on saapunut kohteeseen. 

8.7. Matkustamoon otettavat matkatavarat

8.7.1. Matkatavaran, jonka otatte mukaanne lentokoneeseen, tulee matkustamossa mahtua edessänne olevan istuimen alle tai suljettavalle matkatavarahyllylle. Jos matkatavaraanne ei voi siten sijoittaa tai matkatavara on ylipainoinen tai sitä voi jostain syystä pitää vaarallisena, teidän tulee luovuttaa matkatavara ruumassa kuljetettavaksi. Voimme asettaa matkustamoon mukaan otettavalle matkatavaralle enimmäismitat ja/tai enimmäispainon.

8.7.2. Esineitä, jotka eivät sovi ruumassa kuljetettaviksi (esimerkiksi herkät soittimet) ja jotka eivät vastaa artiklan 8.7.1 vaatimuksia, sallitaan kuljettaa matkustamossa vain siitä tapauksessa, että olette ilmoittanut siitä meille etukäteen ja olemme antaneet siihen luvan. Tästä palvelusta voimme periä teiltä erikoismaksua.

8.8. Ruumassa kuljetettavan matkatavaran takaisin ottaminen ja haltuun saaminen

8.8.1. Artikkelin 8.6.3 mukaan teidän tulee ottaa ruumassa kuljetetut matkatavarat vastaan heti, kun ne ovat kohteessa saatavissa. Jos ette ota matkatavaraa vastaan kohtuullisessa ajassa, voimme periä teiltä säilytysmaksua. Jos ette ota ruumassa kuljetettuja matkatavaroitanne vastaan kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun ne ovat tulleet kohteessa saataviksi, voimme poistaa ne olematta siitä teille vastuussa.

8.8.2. Ruumassa kuljetetun matkatavaran saa ottaa vastaan vain matkatavarakuitin ja matkatavaran tunnistuskyltin omistaja.

8.8.3. Mikäli ruumassa kuljetettua matkatavaraa vastaanottava henkilö ei esitä matkatavarakuittia eikä tunnista matkatavaraa matkatavaran tunnistuskyltin avulla, luovutamme matkatavaran tälle henkilölle vain sillä ehdolla, että hän pystyy todistamaan meille oikeutensa tähän matkatavaraan.

8.9. Eläimet

Kun suostumme kuljettamaan eläimiänne, se tehdään seuraavien ehtojen mukaisesti:

8.9.1. Teidän tulee taata, että eläimet (koirat, kissat) ovat vaatimusten mukaisesti häkeissä ja että niillä on voimassa olevat terveys- ja rokotustodistukset, maahantuontiluvat ja muut kohdemaassa vaadittavat asiakirjat.

8.9.2. Kun eläimen kuljetus matkatavarana sallitaan, sitä ei lasketan häkkeineen ja ruokineen teidän maksuttomasti sallitun matkatavaran joukkoon, vaan se katsotaan ylipainoiseksi matkatavaraksi, josta teidän tulee maksaa sovellettava maksu.

8.9.3. Vammaisia matkustajia saattavat opaskoirat kuljetetaan maksutta tavallisesti maksutta sallitun matkatavaran lisäksi ehdoilla, joista meiltä saa haluttaessa tietoa.

8.9.4. Mikäli kuljetusta eivät koske konvention vastuusäännöt, emme vastaa eläimen, jonka olemme suostuneet kuljettamaan, loukkaantumisesta, katoamisesta, sairaudesta tai kuolemasta, pl. meidän huolettomuutemme yhteydessä.

8.9.5. Me emme vastaa siitä, että eläimellä ei ole maastavienti- tai maahantuontilupia, terveystodistuksia tai muita asiakirjoja, joita tarvitaan eläimen tuloon mihin tahansa valtioon, osavaltioon tai alueelle tai niiden läpikulkuun, ja henkilön, jonka mukana tämä eläin on, tulee kohtuullisessa laajuudessa korvata meille kaikki sakot, kustannukset, vahingot ja velvollisuudet, joita meille näiden asiakirjojen puuttumisen seurauksena aiheutuu tai joita meiltä peritään.


Artikla 9 – Lentosuunnitelmat ja epäselvyydet

9.1. Lentosuunnitelmat

9.1.1. Lentosuunnitelmissa näytetyt lentoajat voivat julkaisupäivämäärän ja matkanne todellisen päivämäärän välillä muuttua.

9.1.2. Ennen varauksenne vahvistamista ilmoitamme sillä hetkellä voimassa olevasta suunnitelman mukaisesta lähtöajasta ja se merkitään teidän lippuunne. Voimme muuttaa suunnitelman mukaista lähtöaikaa lippunne julkaisun jälkeen. Kun annatte meille yhteystietonne, pyrimme ilmoittamaan teille tällaisista muutoksista.

9.2. Lentomatkalta pois jättämisen korvaaminen, perumiset ja pitkäaikaiset myöhästymiset

9.2.1. Y:n lainsäädäntö (asetus N:o 261/2004) säätää oikeuden – ja teillä voi olla oikeus – apuun, palautusmaksuun ja korvaukseen, mikäli teidät jätetään pois lentomatkalta, jolle teillä on voimassa oleva lippu ja vahvistettu varaus tai mikäli lento perutaan tai myöhästyy pitkään. Asetus N:o 261/2004 koskee EU:sta lähteviä ja EU:n alueella lentäviä matkustajia sekä kaikkia matkustajia, jotka matkustavat EU:n jäsenvaltioon EU:n kuljettajalla, pl. siitä tapauksessa, että he ovat saaneet apua lähtömaassa. Te voitte vaatia asetuksella N:o 261/2004 teille annettuja oikeuksia vain lennon todellisuudessa suorittavalta kuljettajalta. 

9.2.2. Teillä on vain asetuksella N:o 261/2004 vahvistetut oikeudet. Lennon perumiseen tai lentomatkalta pois jättämiseen liittyviä muita oikeuksia teillä ei ole.

9.2.3. Meidän vastuumme matkustajan ja matkatavaroiden myöhästymisen yhteydessä on säädetty sovellettavassa konventiossa.


Artikla 10 – Palautusmaksut

10.1. Yleiset säädökset

10.1.1. Me korvaamme lipun tai sen jonkin käyttämättömän osan voimassa olevien hintasääntöjen tai tariffien mukaisesti seuraavasti:

10.1.1.1. palautusmaksusta vastaa luottokortin tai pankkitilin otteessa tai jossakin muussa maksusuorituksen vahvistavassa asiakirjassa mainittu lipunmyyjä. Siten me emme vastaa palautusmaksuista, jos emme ole lippuun merkitty myyjä. Palautusmaksun voimme käsitellä itse tai sen käsittelee meidän nimissämme toimiva edustaja, mikäli olemme määränneet siihen edustajan;

10.1.1.2. mikäli tässä artiklassa ei ole säädetty toisin, meillä on oikeus suorittaa palautusmaksu henkilölle, jonka nimi on merkitty lippuun, tai henkilölle, joka lipun maksoi, kun meille esitetään tällaisesta maksusta riittävät todisteet;

10.1.1.3. mikäli lipun on maksanut henkilö, jonka nimeä ei ole lippuun merkitty, ja lipun mukaan palautusmaksua koskee rajoitus, suoritamme palautusmaksun vain sille henkilölle, joka lipun maksoi, tai vain tämän henkilön määräyksestä;

10.1.1.4. palautusmaksut suoritetaan vain, kun lippu ja kaikki käyttämättömät lentokupongit esitetään meille, pl. kadonneen lipun yhteydessä.

10.2. Pakolliset palautusmaksut

10.2.1. Mikäli me perumme lennon, emme pysty järjestämään lentoa lentosuunnitelman mukaisesti kohtuullisen ajan kuluessa, emme pysähdy teidän kohteessanne tai te myöhästytte meidän vuoksemme varaamaltanne jatkolennolta, palautusmaksun summa määritetään seuraavasti:

10.2.1.1. mikäli lipun yhtään osaa ei ole käytetty, palautusmaksun summa vastaa maksettua lippuhintaa;

10.2.1.2. mikäli lipun jotain osaa on käytetty, palautusmaksu ei ole pienempi kuin maksetun lippuhinnan ja lipulla jo matkustetun osuuden matkustamiseen sovellettavan lippuhinnan erotus.

10.3. Vapaaehtoiset palautusmaksut

10.3.1. Mikäli teillä on oikeus lippunne korvaamiseen artiklassa 10.2 mainitsemattomalla perusteella, palautussumma määritetään seuraavasti:

10.3.1.1. mikäli lipun yhtään osaa ei ole käytetty, palautusmaksu vastaa lipusta maksettua hintaa, josta on vähennetty kaikki perustellut palvelu- tai perumismaksut;

10.3.1.2. mikäli lipun jotain osaa on käytetty, palautusmaksu vastaa maksetun lippuhinnan ja lipulla jo matkustetun osuuden matkustamiseen sovellettavan lippuhinnan erotusta, josta on vähennetty perustellut palvelu- ja perumismaksut.

10.4. Kadotetun lipun korvaaminen

10.4.1. Jos kadotatte lippunne tai osan siitä, palautusmaksu suoritetaan ensi tilassa lipun voimassaoloajan päätyttyä, kun esitätte meille riittävät todisteet katoamisesta ja maksatte kohtuullisen hallintomaksun, sillä ehdolla, että:

10.4.1.1. kadonnutta lippua tai se osaa ei ole käytetty, aiemmin korvattu tai vaihdettu (pl. siinä tapauksessa, että korvaaminen tai vaihtaminen kolmannen henkilön toimesta tai kolmannelle henkilölle johtui meidän huolimattomuudestamme);

10.4.1.2. henkilö, jolle palautusmaksu suoritetaan, sitoutuu meidän määrittämällämme tavalla maksamaan meille takaisin hänelle palautetun summan, mikäli se saatiin petoksella ja/tai mikäli tätä kadonnutta lippua tai sen osaa käytti kolmas henkilö (pl. siitä tapauksessa, että petos tai käyttäminen kolmannen henkilön toimesta johtui meidän huolimattomuudestamme).

10.4.2. Lipun tai sen osan kadotessa meidän tai meidän valtuutetun edustajamme syystä kannamme vastuun me.

10.5. Oikeus kieltäytyä palautusmaksusta

10.5.1. Me voimme kieltäytyä palautusmaksusta, mikäli hakemus tehdään lipun voimassaoloajan päätyttyä.

10.5.2. Me voimme kieltäytyä korvaamasta lippua, joka on esitetty meille tai viranomaisille todisteena aikeesta poistua maasta, pl. mikäli todistatte meille, että teillä on lupa jäädä maahan tai että te poistutte maasta jollakin muulla kuljettajalla tai kuljetusvälineellä.

10.6. Valuutta

Me varaamme itsellemme oikeuden suorittaa palautusmaksu samalla tavalla ja samassa valuutassa, kuin mitä käytettiin lipusta maksettaessa.

10.7. Ticket Refunder

Vapaaehtoisia palautusmaksuja suorittaa vain lipun alun perin julkaissut kuljettaja tai tämän valtuutettu edustaja. Lisäksi hyväksymme palautusmaksuhakemuksia vain silloin, kun olemme voimassa olevan maksuasiakirjan mukaan merkittynä lipun alkuperäisenä julkaisijana kohdan 10.1.1. mukaisesti.


Artikla 11 – Käyttäytyminen lentokoneessa

11.1. Yleiskohdat

Mikäli käyttäydytte perustellun kantamme mukaan lentokoneessa tavalla, joka vaarantaa lentokonetta tai siinä olevaa ketä tahansa henkilöä tai mitä tahansa omaisuutta, tai estätte henkilökuntaa täyttämästä velvollisuuksiaan tai ette noudata henkilökunnan antamia ohjeita, jotka koskevat muun muassa (mutta eivät ainoastaan) tupakointia, alkoholin ja huumeiden käyttöä, tai käyttäydytte tavalla, joka aiheuttaa muille matkustajille tai henkilökunnalle epämukavuutta, tai aiheuttaa näille vahinkoa tai vammoja, voimme soveltaa tarvittavia keinoja sellaisen käyttäytymisen estämiseksi, mukaan lukien pidättää teidät. Voimme missä tahansa paikassa pakottaa teidät poistumaan koneesta ja kieltäytyä kuljettamasta teitä eteenpäin ja esittää teille syytteen lentokoneessa suoritetuista rikkomuksista.

11.2. Elektroniset laitteet

Turvallisuuteen liittyvistä syistä voimme kieltää elektroniikkalaitteiden, mukaan lukien (mutta ei ainoastaan) matkapuhelinten, kannettavien tietokoneiden, kannettavien tallennuslaitteiden, kannettavien radioiden, CD- ja MP3-soitinten, elektronisten pelien tai lähetyslaitteiden, mukaan lukien radio-ohjattavien lelujen ja käsiradiolähettimien käytön lentokoneessa tai rajoittaa sitä. Kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien käyttäminen on sallittua.


Artikla 12 – Lisäpalveluiden tarjoamiskäytänto

12.1. Jos järjestämme teille kolmannen henkilön tarjoaman palvelun, joka ei ole ilmakuljetuspalvelu, tai kun julkaisemme lipun tai kuitin, joka liittyy kolmannen henkilön, kuten hotellin tai autovuokraamon tarjoamaan kuljetukseen tai palveluun (jotka ei ole ilmakuljetuspalveluita), toimimme vain teidän edustajanne. Voimassa ovat palveluntarjoajana olevan kolmannen henkilön ehdot. Me emme vastaa teille tällaisista palveluista, pl. siinä tapauksessa, että kyseessä on meidän huolimattomuutemme tällaisten palvelujen järjestämisessä.

12.2. Jos tarjoamme teille myös maakuljetusta, sen osalta voivat olla voimassa muut ehdot. Haluttaessa meitä saa tietoa näistä ehdoista.


Artikla 13 – Hallinnolliset muodollisuudet

13.1. Yleiskohdat

13.1.1. Olette vastuussa siitä, että teillä on kaikki vaadittavat matkustusasiakirjat ja viisumit, ja teidän tulee noudattaa kaikkia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja vaatimuksia sekä matkustusvaatimuksia, jotka ovat voimassa lähtö-, läpikulku- ja kohdemaissa.

13.1.2. Me emme vastaa seurauksista, mikäli jollakulla matkustajalla ei ole näitä asiakirjoja tai viisumeita tai hän ei noudata edellä mainittuja lakeja, asetuksia, määräyksiä ja vaatimuksia, sääntöjä tai ohjeita.

13.2. Matkaustusasiakirjat

Ennen matkaa teidän tulee esittää kaikki kyseisten maiden lakien, asetusten, määräysten tai muiden vaatimusten perusteella vaadittavat maastapoistumis- ja maahantuloasiakirjat, terveystodistukset ja muut asiakirjat sekä sallia niistä kopioiden tekemisen ja kopioiden säilyttämisen. Jos ette noudata näitä vaatimuksia tai matkustusasiakirjanne eivät ole vaatimusten mukaiset, varaamme itsellemme oikeuden kieltäytyä teidän kuljettamisestanne.

13.3. Maahantulokielto

Jos teitä on kielletty saapumasta johonkin maahan, te olette velvollinen korvaamaan meille kaikenlaiset sakot tai maksut, jotka kyseisen maan hallinto meille määrää, ja teidän kyseisestä maasta pois kuljettamisen hinnan. Me emme palauta lentolipun hintaa, jonka olette maksanut kuljetuksesta paikkaan, jonne saapuminen on teiltä kielletty.

13.4. Matkustajan velvollisuus korvata akot, pidätyskustannukset yms.

Mikäli meiltä vaaditaan sakkojen maksamista tai meille aiheutuu kustannuksia siksi, että te ette ole noudattanut kyseisten maiden lakeja, asetuksia, määräyksiä, vaatimuksia tai muita matkustusvaatimuksia tai ette ole esittänyt vaadittavia asiakirjoja, olette meidän vaatiessamme velvollinen korvaamaan meille kyseiset maksetut summat tai kyseiset aiheutuneet kustannukset. Voimme käyttää tällaisten maksujen tai kustannusten peittämiseen lippunne käyttämättömän osan arvoa tai muita hallussamme olevia varojanne.

13.5. Tullitarkastus

Tarvittaessa olette velvollinen mahdollistamaan tullivirkailijoiden tai muiden virkamiesten suorittaman matkatavaroidenne tarkastuksen. Me emme vastaa mistään menetyksistä tai vahingoista, joita teille aiheutuu tällaisen tarkastuksen yhteydessä tai siinä tapauksessa, että te että noudata siihen liittyviä vaatimuksia.

13.6. Turvatarkastus

Teidän tulee läpäistä kaikenlaiset turvatarkastukset, joita viranomaiset, lentoaseman virkailijat, kuljettajat tai me suoritamme.


Artikla 14 – Korvausvastuu

14.1. NyxAirin vastuu on seuraava:

14.1.1. Vastuun rajat matkustajille tai näiden matkatavaroille aiheutetusta vahingosta:

14.1.1.1. Korvaus kuoleman tai vamman yhteydessä
Vastuu matkustajan vamman tai kuoleman yhteydessä ei ole rahamääräisesti rajoitettu.

14.1.1.2. Ennakkomaksut
Mikäli matkustaja kuolee tai loukkaantuu, tulee NyxAirin suorittaa välittömien taloudellisten tarpeiden täyttämiseksi ennakkomaksu 15 päivän kuluessa sen henkilön tunnistamisesta, jolla on oikeus saada korvausta. Kuoleman yhteydessä tämän ennakkomaksun määrä on vähintään 16.000 SDR. Ennakkomaksu ei merkitse vastuun tunnustamista ja sen voi vähentää vastuun perusteella myöhemmin maksettavista summista, mutta se ei kuulu takaisin maksettavaksi, paitsi artiklan 15.1.2 kohdassa a määritetyissä tapauksissa tai mikäli ennakkomaksun saanut henkilö edisti huolimattomuudellaan vahingon aiheutumista tai mikäli tällä henkilöllä ei ollut oikeutta tällaista korvausta saada. 

14.1.1.3. Lennon myöhästyminen
Lennon myöhästymisen yhteydessä NyxAir vastaa vahingosta, paitsi siinä tapauksessa, että se on soveltanut kaikkia kohtuullisia keinoja vahingon välttämiseksi, tai mikäli sellaisia keinoja ei ollut mahdollista soveltaa. Lennon myöhästymisen yhteydessä vastuun rajasumma on 5.346 SDR. 

14.1.1.4. Matkatavaran tuhoutuminen, katoaminen tai muulla tavalla vahingoittuminen sekä matkatavaran myöhästyminen
Ruumassa kuljetettavan matkatavaran osalta NyxAir on vastuussa silloinkin, kun se ei ole syyllinen, paitsi siinä tapauksessa, että matkatavara oli viallinen. Matkustamoon otettavan matkatavaran osalta NyxAir on vastuussa vain tahallisuudestaan. Matkatavaran myöhästymisen yhteydessä NyxAir on vastuussa vahingosta, paitsi siinä tapauksessa, että se on soveltanut kaikkia kohtuullisia keinoja vahingon välttämiseksi, tai mikäli sellaisia keinoja ei ollut mahdollista soveltaa. Vastuu matkatavaran tuhoutumisesta, katoamisesta tai muulla tavoin vahingoittumisesta rajoittuu summaan 1000 SDR matkustajaa kohti. 

14.1.2. Muut ehdot ja vastuusta kieltäytyminen:

14.1.2.1. Meidän vastuutamme vahingosta vähennetään voimassa olevien lakien summan verran, joka liittyy teidän huolimattomuuteenne, joka aiheutti tai edisti vahingon aiheutumista.

14.1.2.2. Olemme vastuussa vain sellaisesta vahingosta, joka ilmenee kuljetuksen aikana lennolla tai lentosegmentissä, jonka yhteydessä on lippuun kuljettajan kenttään merkitty meidän lentoyhtiökoodimme.

14.1.2.3. Me emme vastaa vahingosta, joka aiheutuu siihen liittyen, että noudatamme sovellettavia lakeja tai hallituksen voimaan saattamia määräyksiä ja asetuksia, tai liittyen siihen, että te ette noudata mainittuja lakeja, määräyksiä ja asetuksia.

14.1.2.4. Mikäli näissä yleisissä ehdoissa ei ole säädetty toisin, olemme vastuussa vain sellaisten todistettujen suorien vahinkojen korvaamisesta, joiden määrä on säädetty voimassa olevassa lainsäädännössä. Vahvistatte, että me emme ole vastuussa epäsuorista, seurauksena olevista tai muista korvattaviksi kuulumattomista vahingoista.

14.1.2.5. Me emme vastaa matkatavaranne aiheuttamasta vahingosta. Te vastaatte kaikenlaisista vahingoista, jotka matkatavaranne aiheuttaa muiden henkilöiden omaisuudelle, mukaan lukien meidän omaisuudellemme.

14.1.2.6. Te ette saa pakata ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihinne esineitä, joita artiklan 8.3 mukaan ei saa kuljettaa ruumassa kuljetettavan matkatavaran joukossa, mukaan lukien helposti särkyviä ja pilaantuvia esineitä, erityistä tai henkilökohtaista arvoa omaavia esineitä, kuten rahaa, jalokiviä, arvometalleja, tietokoneita, kameroita, matkapuhelimia, elektroniikkalaitteita, soittimia, silmälaseja/aurinkolaseja, avaimia, lääkkeitä, myytäviä asiakirjoja, arvopapereita tai muita arvotavaroita, osaketodistuksia, velkakirjoja ja muita arvokkaita asiakirjoja, liikeasiakirjoja, passeja ja muita henkilöllisyystodistuksia tai näytteitä. Teidän oikeuttanne vaatia vahingonkorvausta näiden esineiden tuhoutumisesta, katoamisesta tai muusta vahingoittumisesta rajoitetaan voimassa olevan konvention mukaisesti.

14.1.2.7. Me emme vastaa sairastumisesta, loukkaantumisesta tai pysyvästä vammautumisesta, mukaan lukien kuolemantapauksista, jotka voi yhdistää teidän fyysiseen tilaanne tai sen huononemiseen.

14.1.2.8. Kuljetussopimusta, mukaan lukien näitä yleisiä ehtoja ja vastuun poissulkemista koskevia normeja ja määriä sovelletaan valtuutettuihin virkailijoihimme, toimihenkilöihimme, työntekijöihimme ja edustajiimme samassa määrin kuin meihinkin. Meidän ja mainittujen valtuutettujen edustajien, työntekijöiden, edustajien ja henkilöiden korvattava kokonaissumma ei saa ylittää meidän oman vastuumme määrää, mikäli se on vahvistettu.

14.1.2.9. Näiden yleisten ehtojen mikään säädös ei mitätöi konventiosta tai sovellettavasta oikeudesta seuraavaa vastuumme pois sulkemista tai rajoittamista, mikäli selväsanaisesti ei ole ilmaistu toisin.


Artikla 15 – Vaatimusten ja kanteiden esittämisen ajallinen rajoitus

15.1. Vaatimusten esittäminen

Jos ette todista päinvastaista, on matkatavaran vastaan ottaminen matkatavarakuitin omistajan toimesta valitusta esittämättä riittävä todistus siitä, että matkatavara on luovutettu hyvässä kunnossa ja kuljetussopimuksen mukaisesti. 

Mikäli haluatte esittää vaatimuksen tai kanteen ruumassa kuljetetun matkatavaran vahinkoon liittyen, teidän tulee vahingon havaitsemisen yhteydessä ilmoittaa meille siitä heti, joka tapauksessa viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa matkatavaran haltuun saamisesta. Mikäli haluatte esittää vaatimuksen tai kanteen ruumassa kuljetetun matkatavaran myöhästymiseen liittyen, teidän tulee ilmoittaa siitä meille viimeistään kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa matkatavaran haltuun saamisesta. Kaikki tällaiset ilmoitukset tulee esittää kirjallisesti. 

15.2. Kanneoikeuden vanheneminen

Kaikenlainen oikeus vahingon korvaamiseen vanhenee, mikäli kannetta ei esitetä kahden vuoden kuluessa teidän saapumisestanne kohteeseen tai siitä päivämäärästä, jona lentokoneen piti lentosuunnitelman mukaan saapua kohteeseen, tai kuluttua kuljetuksen loppupäivämäärästä. Vanhenemismääräajan laskentamenetelmä määritetään oikeusjutun sijaintimaan oikeuden määräyksellä. 


Artikla 16 – Muut ehdot

Teidän ja teidän matkatavaranne kuljetus tapahtuu tiettyjen muiden sääntöjen ja ehtojen mukaisesti, jotka koskevat meitä tai jotka olemme vahvistaneet. Nämä ajoittain mahdollisesti muuttuvat säännöt ja ehdot ovat merkittävät. Ne käsittelevät muun muassa ilman saattajaa matkustavien alaikäisten, raskaana olevien ja sairaiden matkustajien kuljettamista, elektroniikkalaitteiden ja muiden esineiden käyttörajoituksia sekä alkoholijuomien nauttimista koneessa. Halutessanne saatte meiltä tietoa mainituista säännöistä ja ehdoista. 


Artikla 17 – Tulkinta

Näiden yleisten ehtojen artiklojen otsikot ovat vain mukavuutta lisäämässä ja niitä ei saa käyttää tekstin tulkintaan. 


Artikla 18 – Muuttaminen ja mitätöiminen

Kenelläkään valtuutetulla edustajallamme, virkailijalla, työntekijällä tai edustajalla ei ole oikeutta muuttaa tai mitätöidä näiden yleisten ehtojen säädöksiä. 

NyxAir OÜ